dnes je 1.12.2023

Najnovšie

Obchodná arbitráž v roku 2024PodcastGarancia

27.11.2023, MCIArb a JUDr. Monika Rafajová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:51:27

... Obchodná arbitráž v roku 2024 - s našimi hosťami sa budeme zhovárať o obchodnej arbitráži a jej mieste v roku 2024. Alternatívne riešenie obchodnoprávnych sporov v rozhodcovskom konaní je stále viac a viac využívané medzi podnikateľmi, pretože zabezpečuje hlavne rýchle vyriešenie sporu. Základom pre ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Garancia

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Má vodič z povolania povinnosť vzhľadom k práci absolvovať aktualizačnú prípravu každých 5 rokov, ako aj zdravotnú prehliadku do 5 rokov od poslednej zdravotnej prehliadky? Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 280/2006 Z. z. , Zákon č. 8/2009 Z. z.   Pohľad autora na problematiku ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Chcem sa opýtať, či môže zamestnávateľ vyhradiť miesto na fajčenie na školskom pozemku, kde fajčiari neprichádzajú ku kontaktu s nefajčiarmi. Vyhradené miesto sa nenachádza v objekte školy. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 377/2004 Z. z. , zákon č. 124/2006 ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obnovitelné zdroje energie z pohledu stavebního zákonaGarancia

21.11.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obnoviteľné zdroje energie z pohľadu stavebného zákona S účinnosťou od 24. 1. 2023 došlo k podstatným úpravám zákona č. 183/2006 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte uvádzaný ako „ stavebný zákon”) vo vzťahu k výrobniam energie z obnoviteľných ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

BOZP pri duálnom vzdelávaní žiakov (mladistvých)Garancia

21.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Zlúčenie teórie a praxe vo vzdelávacom procese mladých ľudí predstavuje rozhodujúci krok smerujúci k ich úspechu v profesionálnom živote. Duálne vzdelávanie, často označované ako most medzi školou a pracovným životom, prináša inovatívny prístup k formovaniu budúcnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

BOZP v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

20.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou sú neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých stavebných, údržbových a iných profesionálnych činností. Napriek svojej dôležitosti si však stále nesú prvenstvo v počte smrteľných úrazov. Tieto práce sú často spájané s rôznymi rizikami ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a dopravné systémyGarancia

16.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA V dnešnej dobe, keď rýchlosť a efektivita zohrávajú dôležitú úlohu v priemyselných a logistických odvetviach, sa dopravné systémy čoraz častejšie stávajú súčasťou každodenných operácií. Tieto inovatívne a automatizované systémy na prepravu materiálu nielen zvyšujú produktivitu ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pachová problematika zákona o ochraně ovzdušíGarancia

14.11.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pachová problematika zákona o ochrane ovzdušia Zákon č. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov v jeho § 2 písm. b) definuje znečisťujúcu látku ako látku, ktorá svojou prítomnosťou v ovzduší má alebo môže mať škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie alebo obťažuje ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Manipulace s vodním dílem při povodníchGarancia

7.11.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Manipulácia s vodným dielom pri povodniach Pôsobnosť povodňovej komisie vo veci zabezpečovania manipulácie na vodnom diele počas povodne, ak nie je prítomný vlastník. Situácia, keď vlastník vodného diela (napr. rybníka) nie je na tomto diele prítomný a počas povodne je nevyhnutné v rámci riadenia ochrany ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

KAPOR - katastrálny portál od 01.05.2022 nahradený službami v ESKN a ZB GISArchív

12.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Jeden z prvých verejných portálov štátnej správy bol od 01.05.2022 definitívne vypnutý po 19 rokoch svojej existencie. Našiel si medzi odbornou verejnosťou, ale aj širokou verejnosťou svojich obľúbencov hlavne z radov stavebných inžinierov, ale aj v oblasti bankovníctva, realít, ...

Zameranie adresného bodu je podmienkou pre určenie súpisného číslaArchív

18.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Súpisné číslo má pridelené každá budova, ktorá bola právoplatne skolaudovaná. Náklady na súpisné číslo hradí obec. Je potrebné odlišovať ho od čísla orientačného. Súpisné číslo prideľuje obec po tom, ako mu bola podaná kompletná žiadosť. V žiadosti o určenie súpisného a orientačného ...

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie k stavbe vŕtanej studne v roku 2021Archív

16.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dovoľujeme si Vás požiadať o usmernenie ohľadom povoľovania vŕtaných studní pre FO / PO. Je pri povoľovaní studní potrebné vydať príslušným stavebným úradom územné rozhodnutie, nakoľko sa jedná o stavbu pod zemským povrchom a následne z úrovne odd. životného prostredia vydať ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tatiana Herchlová

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi. Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie. Prihláška tu!

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 + aktuálny stav mzdovej agendy

19.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Júlia Pšenková

Seminár ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Obchodná arbitráž v roku 2024

Obchodná arbitráž v roku 2024 - s našimi hosťami sa budeme zhovárať o obchodnej arbitráži a jej mieste v roku 2024. Alternatívne riešenie ob...

Katastrálne právo v roku 2023 - pozor na chyby v listinách

Čo by bolo dobré vedieť z hľadiska katastrálneho práva v roku 2023? O ktorých chybách v rámci podaní na kataster - Katastrálny úrad pri vkla...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Verejné osvetlenie

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 23.1.2024

Čas konania: 13:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 19.3.2024

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Spravodaj - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA