dnes je 4.6.2020

Najnovšie

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

1.6.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Môžeme, a ak áno, za akých podmienok, realizovať výberové konanie, kde sa prihlásilo 28 osôb? Je to považované za hromadnú akciu, ktorá je zakázaná? Odpoveď: Od 24. 03. 2020 až do odvolania platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/ ...

Plán užívania verejnej práceGarancia

29.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len zákon) ustanovuje v § 12 , že za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný uložiť projektantovi vypracovať v ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018

Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19Garancia

28.5.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa počas obdobia pandémie predĺžilo už dvakrát - prvýkrát zákonom č. 66/2020 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...

Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyGarancia

28.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri zmluvnom zabezpečení výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby sa vychádza z právnej formy subjektov zhotoviteľa stavby alebo jej časti a subjektu, ktorý bude zabezpečovať ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníkaGarancia

28.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Zmluva o vykonaní prác uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov číslo zmluvy:............................. I. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyGarancia

27.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Pracovná zmluva uzavretá podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Zamestnávateľ: ........................................................ ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyGarancia

27.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Dohoda o vykonaní práce uzavretá podľa § 223 až § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších zmien a doplnkov I. ÚČASTNÍCI DOHODY 1.1 Zamestnávateľ: ...................... ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba a odstránenie objektov zariadenia staveniskaGarancia

27.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V zmysle ustanovení stavebného zákona tvoria zariadenie staveniska stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby slúžia dočasne: • prevádzkovým účelom, • výrobným účelom, • sociálnym ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018

Spolupôsobenie stavbyvedúceho pri vypracovaní dokumentácie zhotoviteľaGarancia

26.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhotoviteľ stavby vypracováva v rámci svojej prípravy dokumentáciu zhotoviteľa , ktorá spravidla obsahuje: a) časový plán výstavby, b) detailný technologický postup zhotovovania stavby, ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018

Riadenie uskutočňovania stavbyGarancia

26.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavbyvedúci musí byť dôsledne oboznámený s projektmi pre stavbu (s projektom pre stavebné povolenie a s realizačnými projektmi), s vypracovanou dokumentáciou zhotoviteľa (spolupracuje ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2019Garancia

2.9.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

WEBINÁR: Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákazková výroba v roku 2020 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Osvojte si teoretický a praktický pohľad na zákazkovu výrobu podnikov účtujúcich podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob vlastnej výroby. Prihláška tu!

WEBINÁR: Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

10.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Vodný zákon a súvisiace predpisy

11.6.2020, ONLINE, Ing. Anna Gaálová

Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2020

15.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR týkajúcI sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

23.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

22.7.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020). Prihláška tu!

WEBINÁR: Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

3.8.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne na WEBINÁRI cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi. Prihláška tu!

WEBINÁR: Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

20.8.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie predloženej daňovému úradu. Jednou z úloh finančnej správy je kontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu za účelom umelého zvyšovania nákladov či znižovania výnosov. Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám a úrokom z omeškania. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Riešenie problematických otázok obcí a samospráv

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 12.6.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA