dnes je 21.1.2021

Najnovšie

Nové budovy musia od januára spĺňať štandard takmer nulovej potreby energieGarancia

18.1.2021, Zdroj: SITA

Nové budovy na Slovensku, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po 31. decembri 2020, musia spĺňať štandard takmer nulového domu, teda takmer nulovú potrebu energie. Nové budovy na Slovensku, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po ...

Stavebné sporenie stratilo podľa odborníkov na atraktiviteGarancia

14.1.2021, Zdroj: SITA

Stavebné sporenie stratilo podľa finančných odborníkov na atraktivite a už dávno neslúži na sporenie, ako tomu bolo v minulosti. Radikálne zmeny v štátnej prémii a zánik inštitútu priateľských sporiteľov od januára 2019 výrazne zmenili trh stavebného sporenia. ...

Novembrové tržby v priemysle po 1,5 roku medziročne vzrástliGarancia

14.1.2021, Zdroj: SITA

Tržby v priemysle po sedemnástich mesiacoch poklesu zaznamenali v novembri prvýkrát medziročný rast, a to o 3,7 %. V stavebníctve sa medziročné zaostávanie tržieb zmiernilo. Tržby v priemysle po sedemnástich mesiacoch poklesu zaznamenali v novembri prvýkrát ...

Kabinet by sa mal v stredu zaoberať návrhom dlhodobej stratégie obnovy fondu budovGarancia

13.1.2021, Zdroj: SITA

Vláda by sa mala v stredu na rokovaní zaoberať dlhodobou stratégiu obnovy fondu budov. Vláda by sa mala v stredu na rokovaní zaoberať dlhodobou stratégiu obnovy fondu budov. Vyplýva to z návrhu, ktorý bol zaradený do programu 66. schôdze kabinetu. Materiál ...

Projekt Zelenej obnovy rodinných domovGarancia

13.1.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia ďakujú občanom, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do projektu Zelenej obnovy rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská ...

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021Garancia

12.1.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadiť zamestnancovi alebo sa s ním dohodnúť. O pracovnú pohotovosť ide vtedy, ak dôjde k dohode alebo nariadeniu zamestnancovi, aby sa ...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021Garancia

12.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti  podľa zákona č.  595/2003 Z. z.   o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti ( § 5 ZDP ) a nepoberal príjmy, z ...

Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2021 v príkladochGarancia

12.1.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké zmeny nastanú v podvojnom účtovníctve po 1. 1. 2021 v oblasti účtovania dlhodobých záväzkov? Riešenie: Pripravovaná novela postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva účinná od 1. 1. 2021 prináša zmeny v ...

Povinnosti obchodnej spoločnosti v súvislosti s likvidáciou od 1. 10. 2020Garancia

12.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidáciu obchodných spoločností a dodatočnú likvidáciu upravuje vo svojich ustanoveniach Obchodný zákonník ( § 70 až § 75k ObZ ). V súlade s  § 70 ods. 3  Obchodného zákonníka spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do ...

COVID-19 - Dotácia nájomcom nehnuteľností počas 2. vlny pandémieGarancia

12.1.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasťou foriem podpory, ktorých cieľom je zmierniť ekonomické dopady pandémie COVID-19 na podnikateľské subjekty je aj poskytovanie dotácie nájomcom nehnuteľností,  ktorí, na základe prijatých opatrení, zaznamenali výrazný pokles tržieb a  ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi .. ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 29.1.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Vývoj rekodifikácie stavebného práva na Slovensku

Lektor: JUDr. Milan Sklenár

Dátum: 26.2.2021

Čas konania: 14:30 - 15:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA