dnes je 25.7.2021

Najnovšie

Vicepremiér Holý nestiahne svoj návrh stavebného zákona z medzirezortného pripomienkového konaniaGarancia

21.7.2021, Zdroj: SITA

... Podpredseda vlády Štefan Holý nestiahne svoj návrh stavebného zákona z medzirezortného pripomienkového konania. Podľa neho je 5 minút po 12-tej hodine a Slovensko si nemôže dovoliť hazard. Podpredseda vlády Štefan Holý nestiahne svoj návrh stavebného zákona z medzirezortného pripomienkového konania ...

Slovensko by malo pri obnove domov za viac ako pol miliardy eur využiť obnoviteľné zdroje energieGarancia

21.7.2021, Zdroj: SITA

... Slovensko pri obnove 30-tisíc rodinných domov za viac ako pol miliardy eur z plánu obnovy potrebuje v čo najvyššej miere využiť obnoviteľné zdroje energie (OZE). Bez toho sa slovenské ambície pri zateplení plášťa domov, zateplenia strechy, výmeny okien a výmeny vykurovacieho zariadenia v rodinných domoch ...

Stavebne oddelené priestory ako prostriedok ochrany nefajčiarovGarancia

20.7.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Najvyšší súd Slovenskej republiky v Rozsudku zo dňa 28. marca 2018 sp. zn. 7Sžo/27/2016 (ďalej ako „Rozsudok”) vyjadril nasledovný právny názor, že: „Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022Garancia

20.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... P R E D B E Ž N Á I N F O R M Á C I A (podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Pripravovaný právny predpis: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie ...

SIEA v novej výzve rozdelí 44 miliónov eur na obnovu verejných budovGarancia

20.7.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v končiacom programovom období vyhlásila výzvu so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vrátane škôl. Suma 44 miliónov eur; je určená pre obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj štátnu správu a verejnoprávne organizácie. Slovenská ...

Stavebníctvo únie v máji medzimesačne vzrástlo o 0,7 percentaGarancia

20.7.2021, Zdroj: SITA

... Stavebná produkcia eurozóny podľa sezónne upravených údajov v máji medzimesačne posilnila o 0,9 percenta a v rámci celej Európskej únie sa zväčšila o 0,7 percenta. Na Slovensku produkcia klesla o 1,7 percenta. Stavebná produkcia eurozóny podľa sezónne upravených údajov v máji medzimesačne posilnila ...

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveďGarancia

19.7.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle  § 62 zákona č. 311/2001 Z. z.   Zákonníka práce, ak je zamestnancovi daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z organizačných dôvodov podľa  § 63 ods. 1 písm. a) ZP   (zamestnávateľ alebo ...

Poistenie - princípy účtovania a zdaňovania vo firmeGarancia

19.7.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Poistenie je v podstate forma prenesenia potenciálneho rizika ( pre firmu, súkromného podnikateľa, občana ) pri vzniku poistnej udalosti na špecializovanú inštitúciu - poisťovňu.  Pri poistení vznikajú peňažné vzťahy, ktoré zabezpečujú tvorbu, rozdelenie a použitie poistných fondov ...

Životné minimum od 1. 7. 2021Garancia

19.7.2021, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Životné minimum je podľa zákona č.  601/2003 Z. z.  o životnom minime v znení neskorších predpisov spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku ...

Dovolenka v roku 2021Garancia

19.7.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanci majú právo na odpočinok a zotavenie po práci, ktoré sa realizuje dovolenkou. Pri nariaďovaní dovolenky zamestnávateľom je potrebné vychádzať z účelu dovolenky, aby sa čerpaním dovolenky dosiahla regenerácia zamestnanca a ochrana zdravia zamestnanca. Zamestnávateľ určenie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021Archív

22.12.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami: Predávajúci ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ......................................... ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

5.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA