dnes je 29.11.2022

Najnovšie

Ochrana rostlin a živočichů - propojení s postupy podle stavebního zákonaGarancia

22.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ochrana rastlín a živočíchov – prepojenie s postupmi podľa stavebného zákona Ochrana prírody tak, ako ju upravuje zákon č. 114/1992 Zb., o ochrane prírody a krajiny, zahŕňa aj ochranu rastlín a živočíchov. V rámci ochrany rastlín a živočíchov rozlišujeme všeobecnú ochranu a druhovú ochranu. Zákonný rámec ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kvalita prostředíGarancia

15.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kvalita prostredia Podľa § 90 ods. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Zb. je v územnom konaní posudzovaný okrem iného súlad zámeru so všeobecnými požiadavkami na využívanie územia. Toto kritérium sa uplatní aj v iných postupoch upravených v stavebnom zákone, pri ktorých dochádza k umiestneniu zámeru. Jednou ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Koordinovaná (závazná) stanoviskaGarancia

8.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Koordinované (záväzné) stanoviská Koordinované stanovisko upravuje § 4 ods. 7 zákona č. 183/2006 Zb. keďže príslušným orgánom podľa osobitných právnych predpisov je ten istý orgán verejnej správy, vydáva koordinované stanovisko alebo koordinované záväzné stanovisko, ktoré zahŕňa požiadavky na ochranu ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Podrobnosti k vyhláške 344/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva ŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demoláciíGarancia

7.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Súčasný stavebný zákon ešte zmenia, kým nové pravidlá nebudú účinnéGarancia

7.11.2022, Zdroj: SITA

... Poslanecký návrh novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý je v parlamente v prvom čítaní, reaguje aj na plánované stavby financované z plánu obnovy. Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe budú totiž účinné až v apríli 2024 a sú obavy, aby to dovtedy nespôsobovalo ...

Pri obnove štátnych budov je podľa ÚHP potrebné zohľadniť efektívnosť nákladovGarancia

2.11.2022, Zdroj: SITA

... Rekonštrukciu potrebuje asi 75 % budov štátnej správy s celkovými odhadovanými nákladmi v miliardách eur. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) treba ich obnovovať na základe nákladovej efektívnosti. Štát má vo vlastníctve takmer 10-tisíc budov s výmerou vyše 6 miliónov metrov štvorcových. Rekonštrukcia ...

Výklad k zákonu 335/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyGarancia

31.10.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 1. novembra 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach). Podnetom pre túto právnu úpravu bolo, že doterajšie ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povoleniaGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Jenčová Záväzné podmienky týkajúce sa uskutočnenia a užívania stavby určuje stavebný úrad v stavebnom povolení. Sú teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ich dodržanie zo strany stavebníka je oprávnený skontrolovať. Akýsi zoznam záväzných podmienok stanovuje Stavebný zákon vo svojom ustanovení ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

4.6.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie: a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2022Garancia

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa ustanovení §50a a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

5.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Nový zákon o výstavbe od 1. apríla 2024 a nový zákon o územnom plánovaní od 1. apríla 2024

Lektor: Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Dátum: 6.12.2022

Čas konania: 9:30 - 10:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA