dnes je 27.1.2020
Najnovšie

Stavebná konferencia v Bratislave

21.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozývame vás na konferenciu, ktorá prináša odpovede a riešenia. Pozývame vás na konferenciu, ktorá prináša odpovede a riešenia na 5 základných otázok: Ako riešiť reklamácie v stavebníctve? Aké sú najčastejšie pochybenia v stavebných zmluvách? Ako ...

Dovolenka zamestnanca v roku 2020Garancia

9.1.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná výmera dovolenky § 103 ods. 2 ZP Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku  a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa , ...

Výpoveď zo strany zamestnanca v roku 2020Garancia

9.1.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť  písomná a doručená  druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru ...

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2020Garancia

9.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančným lízingom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Lízing možno definovať ako záväzkový vzťah, ...

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Garancia

9.1.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2020 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2018 (1 013 €), veličiny odvodené od sumy životného minima ...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019Garancia

9.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Vysporiadane daňovej povinnosti Ak daňovník (fyzická osoba) dosiahol  zdaniteľné príjmy  vo výške presahujúcej ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (za rok 2019 je to suma 1968,68 €), je povinný si na konci zdaňovacieho obdobia ...

Vážené priemerné náklady kapitálu firmyGarancia

9.1.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákladovosť zdrojov firmy, ktorými sú financované aktíva a ktorá ovplyvňuje ich výslednú rentabilitu, je významným parametrom likvidity. Hodnotu upravených nákladov kapitálu, ktorá je vyjadrená vzorcom: je možné doplniť o vývoj ukazovateľa, ...

Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na základnom imaní na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane od 1.1.2020Garancia

9.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena sa týka týchto ustanovení  ZDP : [  § 13 ods. 3 ,  § 43 ods. 21 ,  § 52zz ods. 3  ] Tiež sa zavádza významná zmena umožňujúca  dodatočné splnenie podmienky držby stanovenej výšky priameho podielu na základnom imaní  počas obdobia 24 ...

Základná charakteristika nehnuteľnosti z pohľadu Občianskeho zákonníka a zákona o dani z príjmovGarancia

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Martina Uherová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál Z ustanovenia  § 119 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”) vyplýva, že nehnuteľnosťami sú: pozemky a stavby spojené so zemou ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Príjmy z predaja nehnuteľností oslobodené od daneGarancia

7.1.2020, Mgr. Martina Uherová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Martina Uherová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál Príjmy oslobodené od dane z predaja nehnuteľnosti sú uvedené v ustanovení § 9 ZDP ods. 1 písm. a), b), d) a e) ZDP a v prechodnom ustanovení § 52j ods. 2 ZDP . To znamená, že od dane je oslobodený ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2019Garancia

2.9.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

VZOR: Žiadosť o vrátenie správneho poplatkuGarancia

25.1.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Okresný úrad Nováky Nová 456 000 00 Nováky Vec: Žiadosť o vrátenie správneho poplatku Dňa 11.01.2017 bol podaný návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, týkajúci sa nehnuteľnosti - ...

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieGarancia

24.10.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

28.1.2020, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA