dnes je 19.7.2024

Input:

133/2013 Z.z., Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších předpisov

133/2013 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 2013
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
 
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) vymenovanie orgánu technického posudzovania a oznámenie postupu jeho vymenovania a monitorovania jeho činnosti Európskej komisii (ďalej len „Komisia”), ostatným členským štátom Európskej únie a štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore1) (ďalej len „členský štát”), a
b) notifikáciu právnickej osoby (ďalej len „notifikovaná osoba”) a oznámenie postupu notifikácie a monitorovania jej činnosti Komisii a členským štátom.2)
(2) Tento zákon ďalej ustanovuje
a) podmienky uvádzania stavebných výrobkov3) (ďalej len „výrobok”) na trh v Slovenskej republike (ďalej len „domáci trh”) a ich sprístupňovania na domácom trhu,
b) autorizáciu právnickej osoby (ďalej len „autorizovaná osoba”) na technické posudzovanie a na posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobkov (ďalej len „posudzovanie parametrov”), na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,4) a práva a povinnosti autorizovaných osôb,
c) práva a povinnosti výrobcov,5)
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy.
§ 2
Uvádzanie výrobkov na domáci trh
(1) Na domáci trh možno uviesť len výrobok, ktorý spĺňa
a) harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu,6) alebo
b) podmienky podľa tohto zákona.
(2) Podmienky podľa odseku 1 nemusí spĺňať výrobok vyrobený
a) individuálne alebo upravený nesériovým spôsobom podľa individuálnej požiadavky zákazníka na základe konkrétnej objednávky a zhotoviteľ zodpovedný za bezpečné zabudovanie výrobku do stavby výrobok vmontuje do určenej stavby podľa technických predpisov a návodu výrobcu a na zodpovednosť stavbyvedúceho a osôb, ktoré uskutočnili stavebné práce potrebné na úpravu a zabudovanie výrobku,
b) priamo na stavenisku na účel jeho zabudovania do konkrétnej stavby podľa technických predpisov a návodu výrobcu a na zodpovednosť stavbyvedúceho a osôb, ktoré uskutočnili stavebné práce potrebné na úpravu a zabudovanie výrobku,
c) tradičným spôsobom, spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami ochrany stavebných pamiatok, alebo výrobným procesom, ktorý nemá priemyselný charakter, najmä na uskutočnenie opravy pamiatkovo chránenej stavby alebo stavby v pamiatkovej zóne, alebo z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty budovy, ak jeho použitie je v súlade s technickými predpismi a bezpečnostnými predpismi.
(3) Ak parametre výrobku vyplývajú z harmonizovanej normy alebo z európskeho technického posúdenia,7) nemožno na postupy podľa tohto zákona použiť slovenské technické normy8) určené podľa § 13 ods. 1 písm. c) ako vhodné na posudzovanie podstatných vlastností výrobku (ďalej len „určená norma”) ani technické posúdenie vydané podľa § 3 (ďalej len „SK technické posúdenie”).
(4) Ak sa uvádza na domáci trh výrobok vyrobený mimo územia Slovenskej republiky, k návodu na použitie výrobku, k bezpečnostným pokynom k výrobku, k informácii o riziku pre zdravie a bezpečnosť, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom použití, ako aj k