Darček mesiaca
Riadenie uskutočňovania stavby v roku 2018
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Záväzky z obchodného styku a ich účtovanieGarancia

15.10.2018, Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záväzkami z obchodného styku rozumieme také záväzky, ktoré vznikajú z dodávok výrobkov, tovarov, prác a služieb vykonávaných v rámci predmetu činnosti podnikateľa FO. Medzi záväzky z obchodného styku patria ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie ostatných výdavkov v jednoduchom účtovníctveGarancia

4.10.2018, Ing. Tatjana Pecháčková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ostatné výdavky účtované pred uzávierkovými účtovnými operáciami Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2015 | 2014

Účtovanie výdavkov na služby v jednoduchom účtovníctveGarancia

1.10.2018, Ing. Tatjana Pecháčková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V jednoduchom účtovníctve sa výdavky na služby účtujú v peňažnom denníku. Tieto výdavky sa účtujú ako daňovo uznateľné výdavky v položke služby. Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2015 | 2014

Rozpočítanie energií vo vyúčtovaní nákladov v bytovom domeGarancia

1.10.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočítanie energií je často „prepieraná” téma u jednotlivých obyvateľov v bytovom dome. To sa týka napríklad elektrickej energie, tam sa veľmi odlišuje v samotnom rozpočítaní aj fakt, či je samostatne meraná ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie bezodplatného prevodu majetku SZČO do s. r. o. v roku 2018Garancia

1.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO - FO si založila s. r. o. a majetok, tovar, pohľadávky chce previesť do s. r. o. Akým spôsobom sa u FO účtuje tento bezodplatný prevod? FO účtuje v podvojnom účtovníctve. Ak živnostník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, potom v  ...
viac

Vyradenie neuhradenej pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

28.9.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosím o radu pri pohľadávkach v jednoduchom účtovníctve. U klienta mám pohľadávky z roku 2011,2014,2016. Firmy pri vyzvaní, aby zaplatili faktúry nereagovali, alebo odmietli zaplatiť. Prosím Vás je možné pohľadávky pri záverečných ...
viac

Vybrané parametre bilančnej rovnováhy firmy v roku 2018Garancia

27.9.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukazovatele, ktoré poskytujú informácie o vývoji nákladovosti firmy a jej vzájomne prepojených faktoroch, ako aj ukazovatele, ktoré umožňujú priebežne vyhodnocovať efektívnosť nákladovosti úzko súvisia s ukazovateľmi, ktoré charakterizujú ...
viac

Zdaňovanie príjmu zo závislej činnosti cudzinca v roku 2018Garancia

27.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti, pri medzinárodnej migrácii pracovných síl, je potrebné vedieť, ako sa podľa zákona č.  595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) zdania príjmy zo závislej činnosti nielen našich občanov, ale aj cudzích štátnych ...
viac

Postup pri zmene sídla s.r.o. v roku 2018Garancia

27.9.2018, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Sídlo právnickej osoby Sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným je jedným z jej  najdôležitejších  identifikačných znakov. Právna úprava sídla obchodnej spoločnosti v slovenskom ...
viac

Príjmový pokladničný doklad v podvojnom účtovníctve v roku 2018Garancia

27.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 17 postupov účtovania v PÚ je uvedené, že krátkodobý majetok sa člení na: a. zásoby, b. krátkodobý finančný majetok, c. krátkodobé pohľadávky. Krátkodobý finančný majetok Likvidný, bezprostredne obchodovateľný majetok, pri ktorom je ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     ....................................................................................................................................................... ( názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom ) ...
viac

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in remArchív

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Zmluva o zriadení vecného bremena Oprávnený: Meno a priezvisko: ...........................................   Rodné priezvisko: ...........................................   Dátum narodenia: ............................ ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 241/2018 Z.z. novela vyhl. č. 65/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 242/2018 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 247/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 777/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 259/2018 Z.z. určuje úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 263/2018 Z.z. novela vyhl. č. 461/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 21.9.2018 v čiastke č. 94)
  • 277/2018 Z.z. novela zák. č. 310/1992 Zb. (vyšlo dňa: 4.10.2018 v čiastke č. 102)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 288/2018 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

6.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.11.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: