Darček mesiaca
Preskúmavacia právomoc stavebného úradu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Stavenisko a jeho údržbaGarancia

13.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Staveniskom sa rozumie priestor presne definovaný Stavebným zákonom, v zmysle ktorého sa teda jedná o priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe. Zároveň je určený aj na uskladňovanie ...
viac

Doručovanie dôležitých písomností v stavebnom konaníGarancia

9.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôležité písomnosti sa doručujú do vlastných rúk. Čo sa však považuje za dôležitú písomnosť zákon ďalej nešpecifikuje. Možno konštatovať, že ponecháva správnemu orgánu, ktorým je v našom prípade stavebný úrad konajúci v mene obce, voľnú ...
viac

Ku konaniu o dodatočnom povolení stavbyGarancia

6.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oddiel 8 Stavebného zákona upravuje špecifické situácie a konania, s ktorými sa stavebný úrad stretáva pri svojej činnosti. Okrem konania o dodatočnom povolení stavby hovoríme o inštitútoch akými sú odstraňovanie stavieb, údržba stavieb, ...
viac

Môže byť rodinný dom alebo byt prevádzkarňou?Garancia

3.5.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Pohľad autora na problematiku: Pojem prevádzkareň je ...
viac

Technické provedení gravitačních shozů - konstrukční řešení šachet z požárního hlediska a shozy stavebních odpadůGarancia

2.5.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Technické prevedenie gravitačných zhodov - konštrukčné riešenie šácht z požiarneho hľadiska a sklzy stavebných odpadov Konštrukčné riešenie šácht z požiarneho hľadiska Šachty zo všeobecného hľadiska a priechody potrubí stavebnými konštrukciami predstavujú ...
viac

VZOR: Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

2.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Ing. Andrej Novák, rod. Novák, nar. 01.01.1982, Nová 1234, 000 00 Nováky Okresný úrad Nováky, katastrálny odbor Nová 567 000 00 Nováky Vec:Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností Dolupodpísaný Ing. Andrej ...
viac

Odvolání proti usnesení o překlopení do řízeníGarancia

29.4.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odvolanie proti uzneseniu o preklopeniu do riadenia V prípadoch, keď je podaná žiadosť o vydanie súhlasu podľa stavebného zákona, súčasnú terminológiou tzv. Oznámenia zámeru, upravuje zákon možnosť stavebného úradu preklopiť toto oznámenie do konania, ak ...
viac

Parkovacia STN vs. zákonGarancia

29.4.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Parkovacia STN rieši parkovanie. Stavebný úrad ma pri rekonštrukcii tlačí do toho, že mám mať k rozšírenej podlahovej ploche príslušné parkovacie miesta. Je to možné, aby to požadoval, keď sa jedná o STN a nie zákon? Odpoveď: ...
viac

Aké práva majú distribútori - inžinierskych sietí na pozemku, ak cez pozemok vedú inžinierske siete a nikde na LV o tom nie je zmienka?Garancia

29.4.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pohľad autora na problematiku: Občiansky zákonník obsahuje všeobecnú úpravu práv ...
viac

Počítanie lehoty pre podanie odvolania voči stavebnému povoleniuGarancia

29.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebné povolenie predstavuje individuálny správny akt, vydávaný správnym orgánom na úseku stavebného práva. Týmto správnym orgánom je obec, resp. stavebný úrad konajúci v mene obce. Stavebné povolenie sa doručuje všetkým účastníkom ...
viac
Najčítanejšie

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povoleniaGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záväzné podmienky týkajúce sa uskutočnenia a užívania stavby určuje stavebný úrad v stavebnom povolení. Sú teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ich dodržanie zo strany stavebníka je oprávnený skontrolovať. Akýsi zoznam záväzných podmienok ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctvaArchív

23.11.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Najnovšie Právne predpisy
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 101/2019 Z.z. novela vyhl. č. 525/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 102/2019 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 103/2019 Z.z. novela vyhl. č. 554/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 105/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 110/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 356/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2019 v čiastke č. 43)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

29.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.8.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

27.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Vladimír Hanzel
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územnékonanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: