Darček mesiaca
Preskúmavacia právomoc stavebného úradu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Úkony spoluvlastníků v procesech územního plánováníGarancia

24.5.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úkony spoluvlastníkov v procesoch územného plánovania Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, príp. iných nástrojov územného plánovania, sa v praxi viac či menej často dotýka každého vlastníka nehnuteľnosti v určitom území. Územné plánovanie slúži k ...
viac

Stavebníctvo porastie v tomto roku už len o 3,6 percenta, v roku 2020 ďalej pribrzdí rast na 1,0 percentoGarancia

20.5.2019, CEEC Research, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Bratislava, 20. mája 2019 - Podľa riaditeľov stavebných spoločností stavebníctvo v tomto roku mierne porastie. Budúci rok by mal priniesť ďalšie pribrzdenie predchádzajúceho rýchleho rastu. Kvalitu stavieb u verejných investícií najviac ...
viac

Úhrada změny územního plánu vyvolané aktualizací zásad územního rozvojeGarancia

17.5.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úhrada zmeny územného plánu vyvolané aktualizáciou zásad územného rozvoja Podľa ustanovenia § 45 ods. 2 zákona č. 183/2006 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, hradí v prípade, že obstaranie zmeny územného ...
viac

Stavenisko a jeho údržbaGarancia

13.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Staveniskom sa rozumie priestor presne definovaný Stavebným zákonom, v zmysle ktorého sa teda jedná o priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe. Zároveň je určený aj na uskladňovanie ...
viac

Opatření na sousedním pozemkuGarancia

10.5.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Opatrenia na susednom pozemku Podľa ustanovenia § 141 ods. 2 zákona č. 183/2006 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, môže stavebný úrad pre vytvorenie podmienok na vykonanie stavby alebo jej zmeny, nutných ...
viac

Doručovanie dôležitých písomností v stavebnom konaníGarancia

9.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dôležité písomnosti sa doručujú do vlastných rúk. Čo sa však považuje za dôležitú písomnosť zákon ďalej nešpecifikuje. Možno konštatovať, že ponecháva správnemu orgánu, ktorým je v našom prípade stavebný úrad konajúci v mene obce, voľnú ...
viac

Ku konaniu o dodatočnom povolení stavbyGarancia

6.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oddiel 8 Stavebného zákona upravuje špecifické situácie a konania, s ktorými sa stavebný úrad stretáva pri svojej činnosti. Okrem konania o dodatočnom povolení stavby hovoríme o inštitútoch akými sú odstraňovanie stavieb, údržba stavieb, ...
viac

Môže byť rodinný dom alebo byt prevádzkarňou?Garancia

3.5.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Pohľad autora na problematiku: Pojem prevádzkareň je ...
viac

Technické provedení gravitačních shozů - konstrukční řešení šachet z požárního hlediska a shozy stavebních odpadůGarancia

2.5.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Technické prevedenie gravitačných zhodov - konštrukčné riešenie šácht z požiarneho hľadiska a sklzy stavebných odpadov Konštrukčné riešenie šácht z požiarneho hľadiska Šachty zo všeobecného hľadiska a priechody potrubí stavebnými konštrukciami predstavujú ...
viac

VZOR: Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

2.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Ing. Andrej Novák, rod. Novák, nar. 01.01.1982, Nová 1234, 000 00 Nováky Okresný úrad Nováky, katastrálny odbor Nová 567 000 00 Nováky Vec:Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností Dolupodpísaný Ing. Andrej ...
viac
Najčítanejšie

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

7.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Stavebník, objednávateľ, investorGarancia

30.10.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri príprave, realizácii a pri uvádzaní dokončených stavieb do prevádzky alebo do užívania často dochádza k zámene základných pojmov používaných v investičnej výstavbe stavebník, objednávateľ a investor. Preto je potrebné vysvetliť ich obsah. ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Najnovšie Právne predpisy
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 101/2019 Z.z. novela vyhl. č. 525/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 102/2019 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 103/2019 Z.z. novela vyhl. č. 554/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 105/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 110/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 356/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2019 v čiastke č. 43)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

29.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.8.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

27.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Vladimír Hanzel
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územnékonanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: