Darček mesiaca
Riadenie uskutočňovania stavby v roku 2018
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Dodanie tovaruGarancia

9.11.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Dodanie tovaru ZDPH definuje ako: prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, pričom hmotným majetkom sú na účely ZDPH hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014

Zníženie základu dane SZČO pri poberaní invalidného dôchodku v roku 2018Garancia

8.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má 68 rokov (dôchodkový vek), stále je poberateľom invalidného dôchodku. Nepožiadal o starobný dôchodok. Pri podaní daňového priznania si môže uplatniť zníženie základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP na daňovníka podľa zákona o dani z ...
viac

VZOR: Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušiaGarancia

7.11.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor Ján Novák, nar. 01.01.1960, trvale bytom: Nová 1234, 123 45 Nováky Obec Nováky Novákovská 987 987 65 Nováky Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia ...
viac

Účtovanie nákupu, opravy a predaja bytu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO má voľné zdroje a chce svoju činnosť rozšíriť o nakupovanie bytov, následnej oprave a potom ich predajom. Ako túto činnosť účtovať v jednoduchom účtovníctve? Je platiteľ DPH. Byty kúpi od FO - občana bez DPH, oprava bytov bude z časti ...
viac

Platitelia dane, registračná povinnosť pre DPHGarancia

5.11.2018, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Alžbeta Hermanová; Ing. Peter Horniaček Platiteľom dane je zdaniteľná osoba , ktorá je registrovaná u miestne príslušného správcu dane ako platiteľ. Povinnosť registrácie sa podľa ZDPH vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú nezávisle akúkoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014

Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2018Garancia

2.11.2018, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, postupuje pri oprave týchto údajov na základe § 80 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Aktuální informace - listopad 2018Garancia

2.11.2018, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela správneho riadku k systémovej zaujatosti Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť novela správneho poriadku č. 176/2018 Zb., Ktorá bola vyhlásená v Zbierke zákonov 16. 8. 2018 pod č. 88. V § 14 bol vložený nový odsek 2 , ktorý sa týka otázky systémové ...
viac

Novela správního řádu k systémové podjatostiGarancia

2.11.2018, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela správneho riadku k systémovej zaujatosti Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť novela správneho poriadku č. 176/2018 Zb., Ktorá bola vyhlásená v Zbierke zákonov 16. 8. 2018 pod č. 88. V § 14 bol vložený nový odsek 2 , ktorý sa týka otázky systémové ...
viac

Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019Garancia

2.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným právnym predpisom z oblasti živností, ako jednej z najrozšírenejších foriem podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
viac

Doplnková stavba k hlavnej stavbe a ohlásenieGarancia

31.10.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ ide o stavby, Stavebný zákon pre ich stavbu rozlišuje stavebné povolenie a ohlásenie. Vydanie stavebného povolenia má dlhší priebeh, a aby bolo možné stavbu užívať na povolený účel, musí prebehnúť kolaudácia. V prípade ohlásenej ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Platnosť územného rozhodnutiaArchív

30.6.2018, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
viac

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostíArchív

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Číslo:    Katastrálny úrad   v Bratislave   Správa katastra Pezinok   Radničné námestie 7   902 01 Pezinok     V Bratislave, dňa 20.05.2011  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Čl. I. ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Najnovšie Právne predpisy
  • 259/2018 Z.z. určuje úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 263/2018 Z.z. novela vyhl. č. 461/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 21.9.2018 v čiastke č. 94)
  • 277/2018 Z.z. novela zák. č. 310/1992 Zb. (vyšlo dňa: 4.10.2018 v čiastke č. 102)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 288/2018 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 294/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 295/2018 Z.z. ustanovuje vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 296/2018 Z.z. o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

6.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.11.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: