Darček k Vášmu predplatnému
Preskúmavacia právomoc stavebného úradu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Komentár k stavebnému zákonu § 139b Pojmy stavebného poriadkuGarancia

2.7.2019, Ing. Vasil Ivanov. JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 139b Pojmy stavebného poriadku Aktualizovala JUDr. Martina Kostková dňa 2.7.2019 (1) Jednoduché stavby sú a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 141 - § 142g Prechodné ustanoveniaGarancia

2.7.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aktualizovala JUDr. Martina Kostková dňa 2.7.2019 DEVIATA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Prechodné ustanovenia § 141 (1)  Územné plány  rozpracované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa neho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Novela Stavebného zákona č. 93/2019 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2019Garancia

2.7.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Počnúc 1. májom 2019 sa účinnou stala novela Stavebného zákona č. 93/2019 Z.z.. Tento novelizujúci právny predpis zavádza iba zopár zmien, ktoré sa týkajú iba niektorých ustanovení vyššie spomínaného predpisu. Počnúc 1. májom 2019 sa ...
viac

Dodatočné daňové priznanie podané za zomrelého daňovníkaGarancia

27.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 1. 2011 bolo ustanovenie  § 32 ods. 8  zákona o dani z príjmov doplnené o postup pri podaní dodatočného daňového priznania za zomrelého daňovníka. Podľa doplneného znenia § 32 ods. 8 zákona o dani z príjmov osoba podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu spätného priznania dôchodkuGarancia

26.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Legislatívna skratka dôchodok je uvedená v  § 11 ods. 6  zákona o dani z príjmov a zahŕňa starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodok zo zahraničného povinného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dodatočné daňové priznanie podané z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne zaplatených výdavkovGarancia

25.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podávanie dodatočného daňového priznania z dôvodu dodatočne prijatých príjmov, resp. dodatočne zaplatených výdavkov, je riešené v ustanovení  § 32 ods. 12  zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia, ak daňovník po skončení podnikania, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení od 1. 1. 2020Garancia

25.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ...
viac

Dodatočné daňové priznanie bez sankcie - právna úpravaGarancia

24.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s podávaním dodatočného daňového priznania fyzickou osobou a s tým spojenými sankciami zo strany správcu dane je potrebné vychádzať zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

VZOR: Ohlásenie udržiavacích prácGarancia

24.6.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ohlásenie udržiavacích prác Stavebný úrad XY Stavebná 123 000 00 Stavebná Ves Stavebník: Jana Nová, rod. Stará Trvale bytom: Nová ulica 1, 000 00 Stavebná Ves Kontaktné údaje: jana.nova@ ...
viac

Faktory ovplyvňujúce zisk firmyGarancia

24.6.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
V analýzach ekonomickej pozície firmy majú významnú pozíciu tie ukazovatele, ktoré podrobnejšie hodnotia faktory, ktoré ovplyvňujú zisk, ale aj ukazovatele, ktoré posudzujú vplyv dosahovanej ziskovosti na úroveň bonity, solventnosti a ...
viac
Najčítanejšie

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

7.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povoleniaGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záväzné podmienky týkajúce sa uskutočnenia a užívania stavby určuje stavebný úrad v stavebnom povolení. Sú teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ich dodržanie zo strany stavebníka je oprávnený skontrolovať. Akýsi zoznam záväzných podmienok ...
viac

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctvaArchív

23.11.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 182/2019 Z.z. novela op. č. 295/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 207/2019 Z.z. ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 209/2019 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
  • 211/2019 Z.z. novela zák. č. 305/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 213/2019 Z.z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 216/2019 Z.z. novela zák. č. 145/1995 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 218/2019 Z.z. novela zák. č. 254/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

11.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.8.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

27.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Vladimír Hanzel
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územnékonanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: