dnes je 25.7.2024

Najnovšie

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40b Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024Garancia

9.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 40b (1) Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 je podkladom na vydanie rozhodnutí podľa osobitného predpisu 20 )  a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu 1 )  z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40c Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024Garancia

9.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 40c (1) Žiadosť o záväzné stanovisko podaná do 31. marca 2025 podľa odsekov 2 až 5,  § 24 ods. 3 až 5 ,  ods. 9 až 12 ,  § 40a ods. 1  a  6 ,  § 40b  obsahuje meno a priezvisko alebo názov a adresu alebo sídlo stavebníka, popis navrhovanej stavby so stručnou charakteristikou ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40a Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024Garancia

9.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 40a (1) Úrad na úseku územného plánovania do 31. marca 2025 nahrádza záväzné stanovisko orgánu územného plánovania pre rozhodovanie o povolení stavby podľa osobitného predpisu 18 )  a na povoľovanie ostatných činností podľa osobitných predpisov 1 )  podľa  § 24 ods. 9 ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Podrobnosti k vyhláške č. 153/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladovGarancia

8.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov vydáva Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre územné ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k Stavebnému zákonu § 140d Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanieGarancia

8.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 140d Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (1) Stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 a vlastník ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k Stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieGarancia

8.7.2024, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 60 Stavebné konanie (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia, neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia ...

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k Stavebnému zákonu § 35 - § 36 Začatie územného konaniaGarancia

8.7.2024, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 35 Začatie územného konania (1) Územné konanie sa začína na písomný návrh navrhovateľa. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou ( § 45 ods. 4 ), a dokladmi ...

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k Stavebnému zákonu § 140a Dotknuté orgányGarancia

8.7.2024, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 140a Dotknuté orgány (1) Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je: a) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v  § 126 ods. 1 , ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa ...

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky spoločne s TUKE odprezentoval priebežné výsledky výskumu a vývojaGarancia

1.7.2024, Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

... Digitalizácia procesov územného plánovania a výstavby je jedným z pilierov činnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV SR). Na tejto úlohe úzko spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Priebežné výsledky spolupráce spoločne odprezentovali v rámci formátu Ranný plán. Ten ...

Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie získa 52 obcí a miestGarancia

1.7.2024, Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

... V máji zasadala komisia, ktorá rozhodovala o poskytnutí dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (UPD) pre obce a mestá pre rok 2024. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (UUPV SR) bolo doručených spolu 95 žiadostí. Po prvýkrát bolo možné žiadať o dotácie elektronicky ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

3.4.2024, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Marek Šmid; Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. § 88 Odstraňovanie stavieb (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie: a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez ...

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pravidlá pre rozpočítanie spotreby tepla na ÚK a ohrev TÚVArchív

23.3.2022, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Pittner; Ing. Radovan Illith, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová Správca je povinný zabezpečiť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome dodávku tepla do domových rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) a dodávku tepla na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Uvedené platí pre všetky bytové domy ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie uvádzané len stavby), ktoré nevyžadujú stavebné ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Zmluva o dielo v roku 2024

V podcaste sa zhovárame s našimi hosťami o zmluve o dielo v roku 2024. Zmluva o dielo je jedným z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Stavebný zákon a vydávanie súpisných čísiel k nehnuteľnostiam v roku 2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 26.7.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Spravodaj - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA