Darček mesiaca
Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Pomerové rozdeľovače spotreby teplaGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pomerový rozdeľovač Pomerovým rozdeľovačom spotreby tepla je prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie  pomerného množstva tepla  odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ekonomicky oprávnené náklady spojené s odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľaGarancia

13.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že sa odberateľ tepla  dohodne  s dodávateľom a výrobcom tepla na skončení odberu tepla,  odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa  od sústavy tepelných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Přestupky podle SZGarancia

12.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Oznámení o zahájení řízení o přestupku - VZORGarancia

11.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Zabezpečenie tepla pre ÚK a tepla na prípravu TÚVGarancia

11.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikanie v oblasti tepelnej energetiky je predmetom štátnej regulácie, ktorú vykonáva  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  so sídlom v Bratislave. Rada pre reguláciu najmä podľa § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 zákona č. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zákon o odpovědnosti za přestupkyGarancia

8.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.Garancia

7.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Vysporiadanie dane z nehnuteľností pri predaji podniku v roku 2018Garancia

7.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Pohlod Predali sme časť podniku, ktorej súčasťou je aj nehnuteľnosť. Predaj zbehol 13. 2. 2018 a vymeranie dane z nehnuteľnosti prišlo ešte nám, ako bývalému vlastníkovi. Chcem sa opýtať ako túto daň previesť na nového majiteľa, keď my budeme reálne ...
viac

Přestupky podle stavebního zákonaGarancia

6.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Smysl a účel právní úpravyGarancia

6.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Kontrolný a skúšobný plánGarancia

28.7.2016, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V prílohe k zmluve o dielo na zhotovenie stavby, ktorá má názov „Projekt riadenia a kontroly kvality“ odporúčam dohodnúť aj podmienky vypracovania kontrolného a skúšobného plánu zhotovovanej stavby. Dôležitou súčasťou zmluvy o dielo na zhotovenie stavby má ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

31.3.2017, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 117/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 35/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
  • 150/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 43/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 28.5.2018 v čiastke č. 54)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 160/2018 Z.z. novela zák. č. 207/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

17.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

6.8.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: