Darček k Vášmu predplatnému
Preskúmavacia právomoc stavebného úradu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Pergola a přístřešek z pohledu povolování staveb a územního plánováníGarancia

26.8.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pergola a prístrešok z pohľadu povoľovanie stavieb a územného plánovania Na pozemkoch rodinného domu sú bežne realizované najrôznejšie doplnkové stavby, medzi nimi aj tzv. Pergoly a prístrešky. Investori i stavebné úrady v praxi pomerne často váhajú, ako sa k ...
viac

Vzor - Zápis o odovzdaní montážneho pracoviskaGarancia

26.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ak vykonávanie montážnych prác nenadväzuje plynulo na odovzdanie stavebnej pripravenosti k montáži, preberá objednávateľ od zhotoviteľa stavebného objektu stavebnú pripravenosť k montáži a ...
viac

Vzor - Zápis o prevzatí stavebnej pripravenosti k montáži a o odovzdaní montážneho pracoviskaGarancia

26.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ak vykonávanie montážnych prác nadväzuje plynulo na odovzdanie stavebnej pripravenosti k montáži odporúčame, aby objednávateľ vykonal akt prevzatia stavebnej pripravenosti k montáži súčasne s ...
viac

ÚvodníkGarancia

23.8.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, viete, čo všetko súvisí z hľadiska BOZP s prácou vo výškach? Netreba zabúdať, že pracovníci, ktorí pracujú vo výške 1,5 m alebo viac musia byť chránení kolektívnym zabezpečením (napr.: lešenie, zábradlia, siete) alebo ...
viac

Manažérstvo rizikaGarancia

23.8.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákazGarancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Očkovanie u nás upravuje Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení I. Povinné očkovanie Niektorí zamestnanci sú viac náchylní na určité ...
viac

Vstupná prehliadka do práce v roku 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na čo je potrebná vstupná lekárska prehliadka do zamestnania? Predovšetkým slúži na  posúdenie  zdravotnej spôsobilosti na danú prácu. Tiež by ju mal poskytovať zamestnávateľ v práci, kde sa často vyskytuje napríklad choroba z povolania. ...
viac

BOZP vo vybraných profesiáchGarancia

23.8.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Práca vo výškach v roku 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, prácu či inú činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá ...
viac

Zmeny v ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci od 1. augusta 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1. augusta 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktorá pre zamestnávateľov - ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

23.4.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková,, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková, Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

1.3.2019, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieArchív

6.2.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 218/2019 Z.z. novela zák. č. 254/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 225/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 265/2019 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 (vyšlo dňa: 23.8.2019 v čiastke č. 93)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

11.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

24.9.2019, Žilina
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: