Darček mesiaca
Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželovGarancia

16.7.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Podľa § 143 OZ (Občianskeho zákonníka) je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Automobil vložený do obchodného majetku fyzickej osobyGarancia

12.7.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže nadobudnúť majetok, teda aj automobil, rôznymi spôsobmi, a to: - odplatne - kúpou, resp. na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy najatej veci; - bezodplatne - darovaním resp. dedením; - prevodom podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Automobil nevložený do obchodného majetku fyzickej osobyGarancia

11.7.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Najmä u malých a stredných podnikateľov je častou formou používania automobilu v podnikaní využívanie vlastného súkromného automobilu nezaradeného v obchodnom majetku. Tak ako pri všetkých daňových výdavkoch aj v ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Automobil - právna úpravaGarancia

10.7.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Automobil je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti a je to najčastejšie využívaný druh majetku v podnikaní. Pravdepodobne nenájdeme podnikateľa, ktorý by v súvislosti so svojím podnikaním automobil nepoužíval. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke výťahovGarancia

27.6.2018, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výťah je cyklické zdvíhacie zariadenie, ktoré tvorí konštrukčný celok mechanizmov a komponentov. Slúži na dopravu osôb a nákladov, do rôznych výškových úrovní, s kabínou vedenou pevnými vodidlami. Môže sa používať iba pre ten účel a v ...
viac

Subjektívna a objektívna lehota na uloženie pokuty v roku 2018

27.6.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematiku správnych deliktov rieši stavebný zákon viac - menej vo svojom závere, kde v ust. § 106 vymenúva nielen delikty, ale aj, do akej výšky môže byť za spôsobený delikt uložená pokuta. Zákon, v nasledujúcom ustanovení ...
viac

Daňové priznanie FO pri ukončení živnostiGarancia

25.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník - FO, účtujúci v systéme JÚ, zároveň je zamestnancom, ukončil živnosť od 19. 3. 2018. Za rok 2017 podal DPFO v ktorom uviedol nulové príjmy aj výdavky zo živnosti, nemá žiadne pohľadávky, záväzky ani majetok vo firme, nie je platca ...
viac

ÚvodGarancia

25.6.2018, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Koncentračná zásada pri oznámení o začatí stavebného konaniaGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po splnení všetkých zákonom predpokladaných podmienok oznámi stavebný úrad začatie stavebného konania. Splnením podmienok sa má na mysli predloženie úplnej a kompletnej žiadosti spolu s jej prílohami zo strany stavebníka, resp. ak ich ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

31.3.2017, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
viac

Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     ....................................................................................................................................................... ( názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom ) ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 173/2018 Z.z. o zákonných meracích jednotkách (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 188/2018 Z.z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby (vyšlo dňa: 27.6.2018 v čiastke č. 66)
  • 191/2018 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 193/2018 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 205/2018 Z.z. novela vyhl. č. 248/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 207/2018 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

17.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

6.8.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: