Darček mesiaca
Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

20.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená: 1.pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako 3 dni, alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu 2.pracovná neschopnosť trvajúca ...
viac

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy domuGarancia

20.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prvou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť správne  prerozdelenia prietoku vykurovacieho média medzi jednotlivé vykurovacie telesá v objekte. Druhou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pomerové rozdeľovače spotreby teplaGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pomerový rozdeľovač Pomerovým rozdeľovačom spotreby tepla je prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie  pomerného množstva tepla  odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ekonomicky oprávnené náklady spojené s odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľaGarancia

13.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že sa odberateľ tepla  dohodne  s dodávateľom a výrobcom tepla na skončení odberu tepla,  odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa  od sústavy tepelných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Přestupky podle SZGarancia

12.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Oznámení o zahájení řízení o přestupku - VZORGarancia

11.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Zabezpečenie tepla pre ÚK a tepla na prípravu TÚVGarancia

11.6.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikanie v oblasti tepelnej energetiky je predmetom štátnej regulácie, ktorú vykonáva  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  so sídlom v Bratislave. Rada pre reguláciu najmä podľa § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 zákona č. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zákon o odpovědnosti za přestupkyGarancia

8.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.Garancia

7.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Vysporiadanie dane z nehnuteľností pri predaji podniku v roku 2018Garancia

7.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Pohlod Predali sme časť podniku, ktorej súčasťou je aj nehnuteľnosť. Predaj zbehol 13. 2. 2018 a vymeranie dane z nehnuteľnosti prišlo ešte nám, ako bývalému vlastníkovi. Chcem sa opýtať ako túto daň previesť na nového majiteľa, keď my budeme reálne ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboruGarancia

31.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac

Platnosť územného rozhodnutiaGarancia

31.3.2017, Ing. Viera Rajprichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 142/2018 Z.z. novela vyhl. č. 318/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2018 v čiastke č. 51)
  • 145/2018 Z.z. novela vyhl. č. 106/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2018 v čiastke č. 52)
  • 150/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 43/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 28.5.2018 v čiastke č. 54)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 160/2018 Z.z. novela zák. č. 207/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 173/2018 Z.z. o zákonných meracích jednotkách (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

17.9.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

6.8.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: