Darček mesiaca
Zmluvné zabezpečenie technického dozoru
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Daňový bonusGarancia

15.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus, jeho uplatnenie a vyplatenie upravuje § 33 ZDP . V súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu vyplatená daňovníkovi podľa § 33 ZDP oslobodená od dane. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň, resp. preddavky ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Podmienky na uplatnenie daňového bonusuGarancia

15.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus možno uplatniť len v prípade, ak sú splnené podmienky vymedzené v § 33 ZDP a to: daňový bonus možno uplatniť len na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti; daňový bonus možno uplatniť len v prípade, ak daňovník ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenieGarancia

14.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezdaniteľnou časťou základu dane sú v súlade s ust. § 11 ods. 10 ZDP príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Osobitným ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zvýšenie základu dane o uplatnené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenieGarancia

14.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber podľa § 19 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, je ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)Garancia

11.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP . Daňovník môže ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenieGarancia

11.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezdaniteľná časť základu dane - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa v súlade s ust. § 11 ods. 8 ZDP uplatňovala len v prechodnom období od 01.01.2013 do 31.12.2016. Znamená to, že pri vyčíslení daňovej povinnosti za ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníkaGarancia

10.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa odvíja od výšky platného životného minima (pre rok 2018 je to suma 199,48 €) a výšky daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov . Výška nezdaniteľnej časti základu dane v  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDPGarancia

10.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
ZDP v § 11 ods. 6 upravuje uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u poberateľov starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vláda schválila príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energieGarancia

10.1.2019, SITA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude mať od mája vytvorené podmienky pre nový príspevok na novostavby rodinných domov vo výške 8 000 eur. Táto podpora má motivovať občanov, aby svoje novostavby rodinných domov stavali s vlastnosťami budov s takmer ...
viac

Nezdaniteľné časti základu daneGarancia

9.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezdaniteľné časti základu dane a ich uplatnenie je vymedzené v § 11 ZDP . Pri vyčíslovaní základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2018 má daňovník možnosť uplatniť štyri nezdaniteľné časti základu dane a to nezdaniteľnú časť základu dane: ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostíArchív

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Číslo:    Katastrálny úrad   v Bratislave   Správa katastra Pezinok   Radničné námestie 7   902 01 Pezinok     V Bratislave, dňa 20.05.2011  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Čl. I. ...
viac

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Denné záznamy:   Zápis zhotoviteľa   List č.   Dátum   Dátum   Žiadam o vykonanie kontroly výstuže základovej oceľobetónovej dosky   v module D-E a o povolenie na betonáž. Stavbyvedúci: ............................ ...
viac

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019Garancia

19.10.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

21.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

28.1.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: