dnes je 15.6.2021

Najnovšie

Stavebná produkcia v apríli medziročne vzrástla o 8,4 %Garancia

11.6.2021, Zdroj: SITA

... Objem stavebných prác dosiahol v apríli 400,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 8,4 %. Údaje stavebnej produkcie za apríl sa však medziročne podľa Štatistického úradu SR porovnávajú s obdobím, keď nastalo výrazné ekonomické spomalenie spojené s prepadom jednotlivých parametrov v rámci ...

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1. 3. 2021Garancia

8.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke  „Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami ...

Účtovanie poskytnutia a vrátenia pôžičky medzi spoločníkmi v roku 2021Garancia

8.6.2021, Zuzana Sidorová, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Všeobecná právna úprava pôžičky/úveru Ak spoločnosť potrebuje finančné prostriedky pre svoju obchodnú činnosť, jedným z okamžitých spôsobov ich získania môže byť pôžička od spoločníka - fyzickej alebo právnickej osoby. Na takúto transakciu sa v praxi najčastejšie používa ...

Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

8.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákon upravuje poskytovanie podpory Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca. Podpora sa bude poskytovať v čase skrátenej práce, v čase trvania vonkajšieho faktora ...

Ako efektívne viesť hodnotiace rozhovory?Garancia

8.6.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zo skúsenosti môžem povedať, že obdobie, kedy sa vo firmách realizujú hodnotiace rozhovory, čo zvyčajne býva raz, možno dvakrát do roka, nemajú zamestnanci veľmi v láske. Berú to ako nutné zlo, niečo, čo sa musí urobiť, aby dostali zamestnanci svoju odmenu. Veľakrát tam ...

Príklad vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty v roku 2021Garancia

8.6.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu má nárok na cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách č.  283/2002 Z. z. Jednotlivé zložky preukázateľných cestovných náhrad závisia od samotnej dĺžky pracovnej cesty, spôsobu dopravy a ubytovania, ako ...

Manká a škody - ich pozícia v účtovníctve firmyGarancia

8.6.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Škoda je, z hľadiska súkromného práva, vnímaná ako jeden z jeho základných pojmov. Škodu je možné zadefinovať z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Každé hľadisko má svoj špecifický význam.  Z právneho hľadiska je za škodu považovaná majetková strata, ktorá je kvantifikovaná ...

Stavebnej produkcii v Čechách sa nedarí naštartovať rastGarancia

8.6.2021, Zdroj: SITA

... Stavebná výroba v Českej republike v apríli medziročne reálne oslabila o 3,9 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa tiež zmenšila, a to o 1,3 percenta. Informoval o tom v pondelok na svojej internetovej stránke český štatistický úrad. Stavebná výroba v Českej republike v apríli medziročne ...

Vplyv koronakrízy na zákazky zadávané samosprávami pociťuje 73 percent projektových spoločnostíGarancia

8.6.2021, Zdroj: SITA

... Vplyv koronakrízy na zákazky zadávané samosprávami pociťuje 73 percent opýtaných projektových spoločností. Podľa 43 percent opýtaných projektových firiem sú najčastejšie odkladané projektové zákazky zo strany samospráv. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou ...

Komentár k stavebnému zákonu § 105 PriestupkyGarancia

7.6.2021, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal TRETIA ČASŤ SANKCIE § 105 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí a pokutou do 333,94 eura sa potresce ten, kto: a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takého ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021Archív

22.12.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami: Predávajúci ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ......................................... ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

23.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Pripravovaný zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní

Lektor: Mag. Annamária Tóthová

Dátum: 16.6.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA