dnes je 5.12.2023

Najnovšie

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 9 Pôsobnosť úraduGarancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milan Sklenár, PhD § 9 Pôsobnosť úradu (1) Úrad na úseku územného plánovania a) obstaráva, prerokúva a predkladá vláde na schválenie zadanie a návrh Koncepcie územného rozvoja Slovenska a návrh zmien a doplnkov Koncepcie územného rozvoja Slovenska a raz za štyri roky vypracúva správu o stave Koncepcie ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 25Garancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milan Sklenár, PhD § 25 (1) Zriaďuje sa informačný systém ako nadrezortný informačný systém verejnej správy, určený na plnenie úloh územného plánovania, plnenie úloh vo výstavbe a plnenie iných úloh pri výkone verejnej moci, na ktorých plnenie je potrebné používať údaje evidované v informačnom ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 8 Predseda úradu a podpredseda úraduGarancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milan Sklenár, PhD § 8 Predseda úradu a podpredseda úradu (1) Na čele úradu je predseda úradu, ktorého menuje a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada”), na návrh najmenej 15 poslancov národnej rady a na obdobie sedem rokov. (2) Za predsedu úradu možno vymenovať len ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 6 Orgány územného plánovaniaGarancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milan Sklenár, PhD § 6 Orgány územného plánovania (1) Orgán územného plánovania je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy zodpovedný za obstaranie, prerokovanie, využívanie, dodržiavanie a pravidelnú aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie príslušného ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 43Garancia

4.12.2023, JUDr. Milan Sklenár, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milan Sklenár, PhD § 43 Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2023 okrem § 1 až 7 a 9 až 42 , ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024. K  § 43 Legisvakačná lehota, ktorá trvá takmer dva roky, predstavuje priestor pre Úrad a ostatné orgány štátnej správy, aby zabezpečili plynulý prechod na úplne ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Architekti v roku 2024PodcastGarancia

4.12.2023, Mgr. arch. Nora Vranová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:29:52

... Ako bude vyzerať implementácia zmien novej stavebnej legislatívy? Ako hodnotí stavebníctvo predsedníčka Slovenskej komory architektov? Čo všetko by architekti, ale aj podnikatelia a verejná správa mali očakávať v stavebnej legislatíve v roku 2024? Viac sa dozviete v rozhovore s Mgr. arch. Norou Vranovou ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obchodná arbitráž v roku 2024PodcastGarancia

27.11.2023, MCIArb a JUDr. Monika Rafajová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:51:27

... Obchodná arbitráž v roku 2024 - s našimi hosťami sa budeme zhovárať o obchodnej arbitráži a jej mieste v roku 2024. Alternatívne riešenie obchodnoprávnych sporov v rozhodcovskom konaní je stále viac a viac využívané medzi podnikateľmi, pretože zabezpečuje hlavne rýchle vyriešenie sporu. Základom pre ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Garancia

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Má vodič z povolania povinnosť vzhľadom k práci absolvovať aktualizačnú prípravu každých 5 rokov, ako aj zdravotnú prehliadku do 5 rokov od poslednej zdravotnej prehliadky? Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 280/2006 Z. z. , Zákon č. 8/2009 Z. z.   Pohľad autora na problematiku ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Chcem sa opýtať, či môže zamestnávateľ vyhradiť miesto na fajčenie na školskom pozemku, kde fajčiari neprichádzajú ku kontaktu s nefajčiarmi. Vyhradené miesto sa nenachádza v objekte školy. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 377/2004 Z. z. , zákon č. 124/2006 ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obnovitelné zdroje energie z pohledu stavebního zákonaGarancia

21.11.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obnoviteľné zdroje energie z pohľadu stavebného zákona S účinnosťou od 24. 1. 2023 došlo k podstatným úpravám zákona č. 183/2006 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte uvádzaný ako „ stavebný zákon”) vo vzťahu k výrobniam energie z obnoviteľných ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

KAPOR - katastrálny portál od 01.05.2022 nahradený službami v ESKN a ZB GISArchív

12.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Jeden z prvých verejných portálov štátnej správy bol od 01.05.2022 definitívne vypnutý po 19 rokoch svojej existencie. Našiel si medzi odbornou verejnosťou, ale aj širokou verejnosťou svojich obľúbencov hlavne z radov stavebných inžinierov, ale aj v oblasti bankovníctva, realít, ...

Zameranie adresného bodu je podmienkou pre určenie súpisného číslaArchív

18.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Súpisné číslo má pridelené každá budova, ktorá bola právoplatne skolaudovaná. Náklady na súpisné číslo hradí obec. Je potrebné odlišovať ho od čísla orientačného. Súpisné číslo prideľuje obec po tom, ako mu bola podaná kompletná žiadosť. V žiadosti o určenie súpisného a orientačného ...

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie k stavbe vŕtanej studne v roku 2021Archív

16.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dovoľujeme si Vás požiadať o usmernenie ohľadom povoľovania vŕtaných studní pre FO / PO. Je pri povoľovaní studní potrebné vydať príslušným stavebným úradom územné rozhodnutie, nakoľko sa jedná o stavbu pod zemským povrchom a následne z úrovne odd. životného prostredia vydať ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Podpisovanie dokumentov na diaľku

11.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

Pandémia koronavírusu spôsobila, že v mnohých prípadoch nie je možné absolvovať osobné stretnutia. S tým sú spojené aj komplikácie v súvislosti s podpisovaním dokumentov. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

12.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Lektorka zároveň upozorní na pripravované zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa a reklamáciách pre rok 2023. Prihláška tu!

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

18.12.2023, ONLINE, Martin Spano

Staňte sa expertom v komunikácii s ChatGPT a Bardom a ich najlepšími pluginmi. Tento kurz nadväzuje na kurz "ChatGPT a Bard – využitie v biznise" Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Architekti v roku 2024

Ako bude vyzerať implementácia zmien novej stavebnej legislatívy? Ako hodnotí stavebníctvo predsedníčka Slovenskej komory architektov? Čo vš...

Obchodná arbitráž v roku 2024

Obchodná arbitráž v roku 2024 - s našimi hosťami sa budeme zhovárať o obchodnej arbitráži a jej mieste v roku 2024. Alternatívne riešenie ob...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Verejné osvetlenie

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 23.1.2024

Čas konania: 13:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 19.3.2024

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Spravodaj - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA