dnes je 7.12.2022

Najnovšie

Osoby oprávněné uplatnit návrh na pořízení změny územního plánuGarancia

29.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Osoby oprávnené uplatniť návrh na obstaranie zmeny územného plánu Stavebný zákon č. 183/2006 Zb. upravuje rôzne formy iniciatívy, na základe ktorej môže dôjsť k obstaraniu zmeny územného plánu. Stavebný zákon rozlišuje dva druhy procesov obstarania zmien územného plánu, a to postup štandardný (§ 55 ods ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov z hľadiska BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Zamestnávateľ zabezpečuje plnenie § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. pri oboznamovaní každého zamestnanca, vrátane profesionálneho vodiča a neprofesionálneho vodiča, najmenej raz za dva roky. Obsah oboznamovania a pravidelnosť opakovaného oboznamovania musí byť prispôsobený charakteru práce ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikomGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie BOZP pri jeho prevádzke len na základe dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom (v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona č ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Práca zamestnanca formou homeofficeu z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Práca formou homeofficeu je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Horľavý plyn je plyn alebo zmes plynov (ďalej len „horľavý plyn”), ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky : má pri teplote 50°C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný, možno určiť jeho bod vznietenia alebo vytvára so vzduchom výbušnú ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovGarancia

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Janka Vysolová Otázka: Podľa vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o ZŠ § 5 ods. 2 sa dozor môže vykonávať aj jeho zabezpečením iným spôsobom upraveným v školskom poriadku. Je možné to teda upraviť tak, že budeme dozor vo vestibule školy pred vyučovaním (pred vstupom do samotnej budovy školy) vykonávať prostredníctvom ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Skúšky tvárniacich strojov z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok, ktorý poskytne zamestnancovi, v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Ochrana rostlin a živočichů - propojení s postupy podle stavebního zákonaGarancia

22.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ochrana rastlín a živočíchov – prepojenie s postupmi podľa stavebného zákona Ochrana prírody tak, ako ju upravuje zákon č. 114/1992 Zb., o ochrane prírody a krajiny, zahŕňa aj ochranu rastlín a živočíchov. V rámci ochrany rastlín a živočíchov rozlišujeme všeobecnú ochranu a druhovú ochranu. Zákonný rámec ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kvalita prostředíGarancia

15.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kvalita prostredia Podľa § 90 ods. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Zb. je v územnom konaní posudzovaný okrem iného súlad zámeru so všeobecnými požiadavkami na využívanie územia. Toto kritérium sa uplatní aj v iných postupoch upravených v stavebnom zákone, pri ktorých dochádza k umiestneniu zámeru. Jednou ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Koordinovaná (závazná) stanoviskaGarancia

8.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Koordinované (záväzné) stanoviská Koordinované stanovisko upravuje § 4 ods. 7 zákona č. 183/2006 Zb. keďže príslušným orgánom podľa osobitných právnych predpisov je ten istý orgán verejnej správy, vydáva koordinované stanovisko alebo koordinované záväzné stanovisko, ktoré zahŕňa požiadavky na ochranu ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povoleniaGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Jenčová Záväzné podmienky týkajúce sa uskutočnenia a užívania stavby určuje stavebný úrad v stavebnom povolení. Sú teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ich dodržanie zo strany stavebníka je oprávnený skontrolovať. Akýsi zoznam záväzných podmienok stanovuje Stavebný zákon vo svojom ustanovení ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

4.6.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie: a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2022Garancia

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa ustanovení §50a a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

17.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

24.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA