dnes je 5.12.2020

Najnovšie

Územně plánovací informace - informace o přípustnosti záměru v územíGarancia

3.12.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územnoplánovaciu informácie - informácie o prípustnosti zámere v území Pre prípady, keď potrebujeme zistiť prípustnosť zámeru v území z hľadiska súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, upravuje zákon č. 183/2006 Zb., Stavebný zákon v ust. § 21 inštitút ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolování kácení dřevin - aktuální metodikaGarancia

2.12.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povoľovanie výrub drevín - aktuálne metodika Výrub drevín a jeho povoľovanie sprevádza mnohokrát stavebnú činnosť v území, a ako také je po administratívnej stránke pomerne úzko späté s procesmi podľa stavebného zákona. Úprava povoľovania výrub drevín je ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ÚvodGarancia

2.12.2020, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, decembrové vydanie on-line časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti prináša opäť aktuálne odborné príspevky, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní. Úlohy Sociálnej poisťovne sú od januára 2021 rozšírené o  povinnosť ...

ČlánkyGarancia

2.12.2020, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie darčekových poukážok v roku 2020Garancia

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika poskytovania darčekových poukážok je značne široká, pričom je potrebné konštatovať, že v postupoch účtovania nie je jednotne upravená. Podnikateľské subjekty využívajú rôzne schémy a formy poskytovania darčekových poukážok, ako ...

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. marca 2021Garancia

2.12.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V záujme znižovania administratívnej záťaže v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024 sa v balíku zmien Zákonníka práce upravujúcich pravidlá pri domáckej práci, ako aj zmeny týkajúcej ...

Identifikačné číslo právneho vzťahu a jeho súvislosť s ročným zúčtovaním poistnéhoGarancia

2.12.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o sociálnom poistení č.  317/2018 Z. z.  prvýkrát zavádza do praxe Sociálnej poisťovne  inštitút ročného zúčtovania poistného plateného na sociálne poistenie  ( §§ 147a až 147e ZoSP  zákona o sociálnom poistení). ...

Faktory ovplyvňujúce ekonomickú pozíciu odvetvia obchoduGarancia

2.12.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvetvie obchodu (maloobchod a veľkoobchod - ďalej len „ odvetvie “) patrí tiež medzi špecifické odvetvia. Na rozdiel od odvetví, ktoré sú ovplyvnené sezónnosťou, má špecifickú reprodukciu finančných tokov. Je možné konštatovať, že patrí ...

Vzor plnomocenstvaGarancia

2.12.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor PLNOMOCENSTVO Obchodná spoločnosť JABULAN, s. r. o.   IČO: 12 355 677   so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1   zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, ...

Nové sadzby dane z motorových vozidiel pre úžitkové vozidlá od 1. decembra 2020Garancia

2.12.2020, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstraňuje sa podmienka „párovania“ vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave a priamo použiť pre všetky ťahače a návesy nižšiu ročnú sadzbu dane, než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo ...

viac článkov
Najčítanejšie

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHGarancia

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, ...

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi .. ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 15.12.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA