Darček mesiaca
Zmluvné zabezpečenie technického dozoru
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

VZOR oznámenia o zmene stavebníkaGarancia

19.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Nový, rod. Nový, nar. 01.04.1983, trvale bytom: Biela 123/4567, 000 00 Nováky Stavebný úrad Nováky Nová 456 00 Nováky Vec: Oznámenie o zmene stavebníka Dolupodpísaný Ján Nový, rod. Nový, nar. 01.04.1983, trvale bytom: ...
viac

Oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškouGarancia

19.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predpokladom pre zahájenie stavebného konania je vydanie územného rozhodnutia. Samozrejme, okrem prípadov, ak stavebný úrad rozhodol o zlúčení územného a stavebného konania. Tak môže (ale nemusí) urobiť, ak sa jedná o jednoduchú stavbu. ...
viac

Náležitosti stavebného povolenia ako rozhodnutiaGarancia

19.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebné povolenie predstavuje individuálny správny akt, vydávaný v správnom - stavebnom konaní. Oprávneným k jeho vydaniu je stavebný úrad, ktorý v rámci tejto činnosti koná v mene obce. Stavebný úrad takéto rozhodnutie vydá, pokiaľ boli ...
viac

Žiadosť o predĺženie lehoty v stavebnom konaníGarancia

19.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lehotou sa rozumie určitý, vopred stanovený časový úsek, počas ktorého je možné nejaký úkon vykonať alebo, počas ktorého je možné právo vykonať (alebo uplatniť). Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy nastala skutočnosť, ...
viac

Zameranie adresného bodu je podmienkou pre určenie súpisného číslaGarancia

18.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súpisné číslo má pridelené každá budova, ktorá bola právoplatne skolaudovaná. Náklady na súpisné číslo hradí obec. Je potrebné odlišovať ho od čísla orientačného. Súpisné číslo prideľuje obec po tom, ako mu bola podaná kompletná žiadosť. ...
viac
Výstavba západného obchvatu Prešova úspešne napreduje

Výstavba západného obchvatu Prešova úspešne napredujeGarancia

14.3.2019, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stavebné práce na výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh idú podľa plánu. Stavbárov juhozápadného obchvatu mesta dnes skontroloval minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Stavebné práce na výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Prešov ...
viac

Návrh novely občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictvíGarancia

11.3.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely Občianskeho zákonníka - bytové spoluvlastníctva Dňa 4. 2. 2019 schválila vláda návrh novely Občianskeho zákonníka týkajúce sa úpravy bytového spoluvlastníctva, predložený Ministerstvom pre miestny rozvoj spoločne s Ministerstvom spravodlivosti. ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťArchív

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

7.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Kolaudácia a splnenie všeobecných technických požiadaviekGarancia

22.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po tom, ako stavebník podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom ide o podanie kompletné (nie je potrebné ho doplniť alebo opraviť), vydá stavebný úrad oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania, ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 48/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

29.5.2019, Žilina
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

25.4.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

27.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Vladimír Hanzel
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územnékonanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: