dnes je 2.12.2020

Najnovšie

Opatrenia druhej vlny pandémie podlomili výrazne dôveru podnikateľov v službáchGarancia

27.11.2020, Zdroj: SITA

Opatrenia spojené s druhou vlnou koronakrízy negatívne ovplyvnili nálady slovenských podnikateľov v novembri najmä v službách, ale aj v obchode a u spotrebiteľov. Pokles indikátora dôvery v službách o 17 percentuálnych bodov na hodnotu - 29 znamená podľa ...

Sociálna poisťovňa prijíma žiadosti o úrazový príplatok COVID-19 od 21. 11. 2020Garancia

26.11.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posledná novela zákona o sociálnom poistení č.  330/2020 Z. z.   zo dňa 3. novembra 2020, účinná  od 21. novembra 2020 , umožňuje uplatniť si nárok na  úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19  tým pracovníkom, ktorí boli ...

Bezpečnostné zábradlie na pracovnej plošineGarancia

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak pracujú zamestnanci na pevnej pracovnej plošine do výšky 1,5 m, je potrebné opatriť túto plošinu bezpečnostným zábradlím? Napr. herci na divadelných scénach. Odpoveď: Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb ...

Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na staveniskuGarancia

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavebník, firma A, si zmluvne objedná práce na stavenisku iba u jednej firmy B. Rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi záznamom o odovzdaní a prevzatí pracoviska. Vyhl. ...

Ochrana pracovísk pred teroristickými útokmiGarancia

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí mať organizácia vypracovanú smernicu alebo nejaký podobný dokument na ochranu svojich zamestnancov, majetku pred nekalou činnosťou poprípade pred teroristickým útokom? Ak áno, kto je povinný takýto dokument ...

Postup pri pracovnom úraze spôsobenom autonehodouGarancia

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sanitka mala nehodu a sestrička, ktorá sprevádzala chovanca, má zlomené rebrá. Ako postupovať? Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle ...

Žiadosti o príspevky „Prvej pomoci +" za októberGarancia

23.11.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosti o finančné príspevky za mesiac október formou dotácie z projektu „Prvá pomoc+” je možné posielať na Úrady práce do 31.01.2020. Projekt „Prvá pomoc+” je vládny projekt pomoci zamestnávateľom, ...

COVID-19 - Podpora vo forme odkladu splácania úveru je stále aktuálnaGarancia

20.11.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z foriem podpory poskytovanej podnikateľským subjektom, ktorých ekonomická pozícia a finančná stabilita bola výrazne znížená pandémiou a ohrozila ich likviditu a solventnosť, je odklad splátok poskytnutých úverov. Jeho vplyv má v  ...

Úrazový príplatok z dôvodu ochorenia na COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone pracovnej činnostiGarancia

20.11.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci opatrení, ktoré sa prijímajú počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, schválila NR SR vládny návrh zákona, ktorý novelizuje zákon č.  461/ ...

Čo by sa malo zmeniť v zákone o byrokracii?Garancia

20.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V súčasnom období prebieha  pripomienkové konanie  k novele zákona č.  177/2018 Z. z.  o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). ...

viac článkov
Najčítanejšie

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHGarancia

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, ...

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi .. ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v oblasti medzinárodného zdanenia v roku 2021

Lektor: Ing. Michal Jelínek, PhD.

Dátum: 4.12.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA