dnes je 19.7.2024

Input:

608/2003 Z.z., Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.4.2024

608/2003 Z.z.
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
536/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení § 4, dopĺňa § 5
612/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3
290/2005 Z.z.
1. 7. 2005
dopĺňa § 4
271/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 4
382/2008 Z.z.
1. 11. 2008
dopĺňa § 2
265/2009 Z.z.
1. 7. 2009
mení a dopĺňa § 5
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení 3 novelizačné body
172/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
172/2022 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
317/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Orgány štátnej správy na úseku bývania
Štátnu správu na úseku bývania vykonávajú
a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”),
b) okresný úrad v sídle kraja,
c) obec v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)
§ 1a
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky
a) navrhuje základné ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku,
b) spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,
c) koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej správy,
d) vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej podpory rozvoja bývania,
e) vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond”),
f) zabezpečuje výkon činností a kontroly vynakladania verejných prostriedkov na rozvoj bývania,
g) spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
h) navrhuje, organizuje a zabezpečuje databázu o kvalitatívnom a kvantitatívnom stave bytového fondu,
i) navrhuje riešenia v oblasti nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytov,
j) zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre užívateľov bytov,
k) vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,
l) navrhuje formy podpory štátu a poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,
m) zabezpečuje metodické usmerňovanie programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík,
n) je oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách podľa osobitného predpisu,4) ktoré užívajú byty v nájomnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu podľa osobitného predpisu,5) a o fyzických osobách žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti; dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, celkovú podlahovú plochu bytu a výšku nájomného.
§ 4
Pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja
(1) Okresný úrad v sídle kraja
na úseku bývania
1. overuje úplnosť náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania,
2. overuje úplnosť náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania z fondu,
3. vykonáva kontrolu vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých ministerstvom a fondom,
4. vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených ministerstvom alebo fondom v oblasti podpory rozvoja bývania,
5. vykonáva prevod finančných prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií na rozvoj bývania uzatvorených v rámci programu rozvoja bývania,
6. vykonáva kontrolu podkladov k čerpaniu podpory poskytnutej z fondu pred ich zaslaním fondu,
7. zabezpečuje spracovanie