dnes je 14.6.2024

Input:

453/2000 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

453/2000 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. decembra 2000,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 143 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
Predmet úpravy
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu
a) rozhodnutí podľa zákona,
b) návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť,
c) ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.
§ 2
Návrhom podľa § 1 písm. b) je
a) návrh na vydanie územného rozhodnutia,
b) žiadosť o stavebné povolenie,
c) žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením,
d) žiadosť o povolenie terénnych úprav,
e) žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení,
f) návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
g) návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby,
h) žiadosť o povolenie na odstránenie stavby,
i) žiadosť o poskytnutie štátneho stavebného príspevku,
j) návrh na overenie dokumentácie skutočného realizovania stavby a zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby,
k) návrh na vyvlastnenie.
§ 3
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
(k § 35 zákona)
(1) Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
c) zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
d) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností1) s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.
(2) Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.
(3) K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú
a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch