dnes je 7.12.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

201/2022 Z.z., Zákon o výstavbe

201/2022 Z. z.
ZÁKON
z 27. apríla 2022
o výstavbe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prvá hlava
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) postup prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb,
b) práva a povinnosti osôb uskutočňujúcich činnosti vo výstavbe a
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na
a) terénne úpravy,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Stavebný portál profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Viac než 1 400 dokumentov z oblasti projektovania, realizácie a manažmentu stavebných činností.
  • Každý mesiac aktualizačný servis od odborníkov z praxe
  • Denne aktualizované právne predpisy pre oblasť stavebníctva.
  • Garancia aktuálnosti a správnosti.
  • Videosemináre a pravidelné hodinové webináre otázok a odpovedí
  • Bezplatný odpovedný servis.

POZOR! Nový zákon o výstavbe od 1. apríla 2024 a nový zákon o územnom plánovaní od 1. apríla 2024

Pravidelné hodinové webináre aj aktualizačný servis!