dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40c Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.41.3 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40c Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 40c


(1) Žiadosť o záväzné stanovisko podaná do 31. marca 2025 podľa odsekov 2 až 5, § 24 ods. 3 až 5ods. 9 až 12§ 40a ods. 1 a 6§ 40b obsahuje meno a priezvisko alebo názov a adresu alebo sídlo stavebníka, popis navrhovanej stavby so stručnou charakteristikou územia, druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa katastra nehnuteľností. Ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, údaje o druhu pozemku a parcelné čísla sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.

(2)