dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40b Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.41.2 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40b Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 40b


(1) Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 je podkladom na vydanie rozhodnutí podľa osobitného predpisu20) a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu1) z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie; § 22 ods. 5 posledná veta tým nie je dotknutá.

(2) Orgán územného plánovania ako dotknutý orgán územnej samosprávy vydáva do 31. marca 2025 záväzné stanovisko na základe žiadosti stavebníka. Orgán územného plánovania posudzuje žiadosť o záväzné stanovisko z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie; § 22 ods.