dnes je 19.10.2019
Najnovšie

Hospodaření s energií 2Garancia

11.10.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hospodárenie s energiou 2 Vládny návrh novely zákona Dôvody, ktoré viedli k vypracovaniu novely zákona č. 406/2000 Zb. O hospodárení energií 0, v znení neskorších predpisov a základné informácie k tejto novele sme uviedli v predchádzajúcom článku. Tu sa ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Neplatené voľno zamestnanca v roku 2019Garancia

10.10.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počas pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca so zamestnávateľom môže vzniknúť situácia, pri ktorej nemá zamestnanec nárok na mzdu ani na náhradu mzdy. Zamestnanec zostáva naďalej zamestnancom, len z rôznych dôvodov čerpá voľno bez náhrady ...

Vkladová povinnosť spoločníkov vs. kontrolná činnosť konateľovGarancia

10.10.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc Základnou povinnosťou spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve,  najneskôr však do piatich rokov  od ...

Účtovanie zálohových faktúr v príkladoch v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad: S naším obchodným partnerom sme sa 3. júna 2019 dohodli na dodaní služieb za celkovú sumu 840 eur. Dodávateľ požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú 4. júna 2019 aj prijal. Dodanie služieb bolo ...

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa  § 109  Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

Základné prístupy k riadeniu zásob firmyGarancia

10.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoj zásob nefinančnej korporácie, ich bilančná hodnota, štruktúra a parametre obrátkovosti vo významnej miere ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Optimalizácia zásob je pomerne zložitý proces, ktorý musí zohľadňovať udržateľnosť ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022Garancia

10.10.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č.  595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) je v roku 2019 viackrát novelizovaný. V príspevku sa budeme venovať jeho posledným v NR SR schváleným novelám. 1. Príspevok za zásluhy v športovej oblasti - účinnosť v 2020 Nový ...

Nová príručka BOZP na stavenisku I.Garancia

9.10.2019, Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG s.r.o. Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia Bezpečný podnik, pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Pravidlá dobrej praxe / ...

Malá vodní elektrárna jako stavba, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnitGarancia

3.10.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Malá vodná elektráreň ako stavba, pre ktorú možno práva k pozemkom vyvlastniť V rozsudku z 15. 5. 2019, sp. zn. 22 A 23/2018, rozhodoval Krajský súd v Ostrave o žalobe proti rozhodnutiu krajského úradu, ktorým bolo potvrdené uznesenie stavebného úradu o ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby a zařízení pro reklamu z pohledu stavebního zákonaGarancia

2.10.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby a zariadenia pre reklamu z pohľadu stavebného zákona stavby a zariadenia pre reklamu tvoria špeciálnu kategóriu zámerov, ktoré za určitých podmienok podliehajú regulácii stavebného zákona, zákona o pamiatkovej starostlivosti či zákona o pozemných ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladať 2019Garancia

2.9.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

1.3.2019, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

21.11.2019, Žilina
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA