Darček mesiaca
Sledovanie stavebného denníka v roku 2018
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Odvody starobného dôchodcu SZČO pri opätovnom podnikaní v roku 2018Garancia

26.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO ako starobný dôchodca má prerušené podnikanie od r. 2015 a chce začať znovu podnikať od 15.07.2018. 1. Aké odvody bude platiť do SP a ZP od 15.07.2018? 2. Aké odvody bude platiť do SP a ZP od 15.07.2018 ak je súčasne aj zamestnancom? ...
viac

Účtovanie mobilného telefónu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

24.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzické osoby podnikatelia využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti mobilný telefón, pri ktorom však musia vedieť preukázať, či sa na 100 % používa na podnikateľskú činnosť. Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom ...
viac

Živnostníci a prenájom nehnuteľností v roku 2018Garancia

19.9.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z foriem podnikania, ktoré sú v podmienkach Slovenskej republiky najviac rozšírené, je prevádzkovanie živnosti. Pod pojmom živnosť sa v súlade s legislatívou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na ...
viac

Novela Stavebného zákona od 1.9.2018

13.9.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Počnúc 1. septembrom 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2048 Z.z., známy aj ako „zákon proti byrokracii“ (Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy), ...
viac

Presun majetku zo SZČO na s. r. o. v roku 2018Garancia

3.9.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve a chce založiť jednoosobovú s. r. o. Ako presunúť majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky a zamestnancov zo SZČO na s. r. o.? Presun majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov a zamestnancov z  ...
viac

Daňovo uznateľné výdavky pri finančnom prenájme stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

30.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO prenajíma byt podľa § 6 ods.3 , ktorý nemá zaradený v majetku. V prípade ročného vyúčtovania služieb v r.2018 za r.2017 vznikol preplatok pri spotrebe energií. 1. Je tento preplatok ( nedoplatok ) zdaniteľným príjmom ( výdavkom ) v r. ...
viac

Dočasne vyradené motorové vozidlo z obchodného majetku FO z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Garancia

27.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V jednoduchom účtovníctve máme dočasne vyradené MV. Z pohľadu dane z príjmov treba zaúčtovať zníženie alikvotnej časti odpisov, alebo len zvýšime základ dane v daňovom priznaní? Predpokladáme, že veta „V jednoduchom účtovníctve máme ...
viac

Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky v roku 2018Garancia

22.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”), t. j. s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého ...
viac

Účtovanie nájomného v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

20.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi za odplatu, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo bral z nej aj úžitky. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa uzatvorenej zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia ...
viac

Zaradenie stavby do správnej odpisovej skupiny v roku 2018Garancia

14.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme Vás požiadať o správne zaradenie nasledovného majetku do odpisovej skupiny. Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním internetových služieb a podľa kúpnej zmluvy sa nadobúda viackanálový mikrovlnný vysielač, ktorý pozostáva z ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Kontrolný a skúšobný plánGarancia

28.7.2016, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V prílohe k zmluve o dielo na zhotovenie stavby, ktorá má názov „Projekt riadenia a kontroly kvality“ odporúčam dohodnúť aj podmienky vypracovania kontrolného a skúšobného plánu zhotovovanej stavby. Dôležitou súčasťou zmluvy o dielo na zhotovenie stavby má ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyGarancia

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     ....................................................................................................................................................... ( názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom ) ...
viac

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in remGarancia

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Zmluva o zriadení vecného bremena Oprávnený: Meno a priezvisko: ...........................................   Rodné priezvisko: ...........................................   Dátum narodenia: ............................ ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 220/2018 Z.z. novela zák. č. 58/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2018 v čiastke č. 75)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 241/2018 Z.z. novela vyhl. č. 65/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 242/2018 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 247/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 777/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 259/2018 Z.z. určuje úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 263/2018 Z.z. novela vyhl. č. 461/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 21.9.2018 v čiastke č. 94)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

6.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.11.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: