Darček mesiaca
Sledovanie stavebného denníka v roku 2018
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Novela Stavebného zákona od 1.9.2018

13.9.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Počnúc 1. septembrom 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2048 Z.z., známy aj ako „zákon proti byrokracii“ (Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy), ...
viac

Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov používaná na podnikanie oboma manželmiGarancia

3.9.2018, Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre správne uplatnenia niektorých ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov) je potrebné oboznámiť sa i s niektorými ďalšími predpismi. Nehnuteľnosť môže byť vo výlučnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Presun majetku zo SZČO na s. r. o. v roku 2018Garancia

3.9.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve a chce založiť jednoosobovú s. r. o. Ako presunúť majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky a zamestnancov zo SZČO na s. r. o.? Presun majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov a zamestnancov z  ...
viac

Daňovo uznateľné výdavky pri finančnom prenájme stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

30.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO prenajíma byt podľa § 6 ods.3 , ktorý nemá zaradený v majetku. V prípade ročného vyúčtovania služieb v r.2018 za r.2017 vznikol preplatok pri spotrebe energií. 1. Je tento preplatok ( nedoplatok ) zdaniteľným príjmom ( výdavkom ) v r. ...
viac

Pravidlá pre dodávku plynu pre domácnostiGarancia

27.8.2018, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach dodávka plynu zraniteľným odberateľom, ktorým je podľa § 2 písm. l) bod 2. tohto zákona odberateľ plynu v domácnosti, podlieha ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Dočasne vyradené motorové vozidlo z obchodného majetku FO z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Garancia

27.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V jednoduchom účtovníctve máme dočasne vyradené MV. Z pohľadu dane z príjmov treba zaúčtovať zníženie alikvotnej časti odpisov, alebo len zvýšime základ dane v daňovom priznaní? Predpokladáme, že veta „V jednoduchom účtovníctve máme ...
viac

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v roku 2018Garancia

23.8.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zánik zamestnávateľa Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zaniká, prechádzajú na právneho nástupcu. Zánikom zamestnávateľa, ktorý má právneho nástupcu, pracovnoprávny ...
viac

Zápis zmeny v osobe konateľa do obchodného registra v roku 2018Garancia

23.8.2018, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jej konateľ. V prípade prvých konateľov spoločnosti funkcia vzniká ich ustanovením do funkcie konateľa na základe ich ...
viac

Účtovanie obstarania mobilného telefónu v roku 2018Garancia

23.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ ide o obstaranie mobilného telefónu, z pohľadu správneho účtovania možno túto skutočnosť hodnotiť, že vo väčšine prípadov ide o obstaranie drobného majetku, pretože jeho hodnota neprevyšuje čiastku 1700 EUR. Aj v predmetnom článku ...
viac

Povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca do zahraničia v roku 2018Garancia

23.8.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvodom je potrebné povedať, že je potrebné odlíšiť zahraničnú pracovnú cestu zamestnanca [pracovná cesta je definovaná zákonom č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v zn.n.p. (zákon o CN), ktorý ustanovuje pravidlá poskytovania ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Kontrolný a skúšobný plánGarancia

28.7.2016, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V prílohe k zmluve o dielo na zhotovenie stavby, ktorá má názov „Projekt riadenia a kontroly kvality“ odporúčam dohodnúť aj podmienky vypracovania kontrolného a skúšobného plánu zhotovovanej stavby. Dôležitou súčasťou zmluvy o dielo na zhotovenie stavby má ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzkyGarancia

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     ....................................................................................................................................................... ( názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom ) ...
viac

Stavebný denníkGarancia

13.6.2014, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci odo dňa odovzdania staveniska. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt a pre každý prevádzkový súbor. Stavebný denník je súčasťou ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 210/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 220/2018 Z.z. novela zák. č. 58/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2018 v čiastke č. 75)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 241/2018 Z.z. novela vyhl. č. 65/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 242/2018 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 247/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 777/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

6.12.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.11.2018, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: