Darček mesiaca
Zmluvné zabezpečenie technického dozoru
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Prerušenie stavebného konaniaGarancia

22.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci stavebného konania je potrebné odlišovať prípady prerušenia konania a prípady, kedy stavebný úrad konanie zastaví. Obe otázky upravuje Správny poriadok, ktorý predstavuje predpis upravujúci procesné otázky v správnom konaní (kam ...
viac

Dôvody pre zastavenie stavebného konaniaGarancia

22.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozhodnutie o zastavení stavebného konania predstavuje tzv. posledný možný prostriedok = takéto rozhodnutie prichádza až vtedy, ak márne uplynuli lehoty na zvrátenie takého stavu alebo, ak nastali presne stanovené okolnosti v zmysle ...
viac

Kolaudácia a splnenie všeobecných technických požiadaviekGarancia

22.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po tom, ako stavebník podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom ide o podanie kompletné (nie je potrebné ho doplniť alebo opraviť), vydá stavebný úrad oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania, ...
viac

Príklad na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby typ B za rok 2018Garancia

22.2.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
(Údaje v príklade, vrátane mena a priezviska daňovníka, sú vymyslené; príklad nezahrnuje všetky možné situácie, ktoré sa môžu pri podávaní daňového priznania vyskytnúť.) Otto Papp je živnostník, ktorý vykonáva stavebné práce. T.j. v roku ...
viac

Činnosť stavebného úradu počas kolaudačného konaniaGarancia

20.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úlohou kolaudácie je uviesť stavbu „do života”. Jedná sa o konanie, ktoré stavebný úrad nezahajuje z úradnej moci, má teda povahu návrhového konania. Návrh podáva stavebník a podáva ho písomne. Samozrejme, stavebnému úradu, ktorý vydal ...
viac

Vyvlastňovacie konanie uskutočňuje stavebný úradGarancia

20.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ si to vyžaduje verejný záujem, Stavebný zákon umožňuje pristúpiť k vyvlastneniu. Či už sa jedná o pozemok, stavbu alebo práva k týmto nehnuteľnostiam, ak si to vyžaduje verejný záujem, môže stavebný úrad rozhodnúť o vyvlastnení. ...
viac

Fajčenie a ochrana zdravia v gastroprevádzkachGarancia

20.2.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom o „nefajčení”, sa aj gastroprevádzky prispôsobili svetovému trendu. Podľa dostupných údajov je v dyme z tabaku identifikovaných viac ako šesťdesiat látok s karcinogénnymi účinkami. Sú obsiahnuté priamo v tabaku alebo vznikajú ...
viac

Konanie o odvolaní sa voči rozhodnutiu o odstránení nepovolenej stavbyGarancia

18.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ stavebník zrealizuje stavbu, na ktorú malo byť vydané stavebné povolenie, a toto rozhodnutie príslušným stavebným úradom vydané nebolo, stavba sa označuje za tzv. čiernu stavbu. Jej dôsledkom môže byť rozhodnutie mesta, resp. danej ...
viac

Občianskoprávna námietka v stavebnom konaníGarancia

18.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nie je výnimočnou situácia, kedy bude musieť stavebný úrad postupovať v zmysle ust. § 137 ods. 1 Stavebného zákona, podľa ktorého: „Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov ...
viac

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na lešeniachGarancia

18.2.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zabezpečenie proti pádu Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca práce zabezpečuje proti pádu kolektívnym zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu a) ...
viac
Najčítanejšie

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019Garancia

19.10.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa ...
viac

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)Garancia

11.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP . Daňovník môže ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieGarancia

7.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Najnovšie Právne predpisy
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

21.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

25.4.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: