Darček k Vášmu predplatnému
Preskúmavacia právomoc stavebného úradu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Garancia

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 1  Všeobecné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie“) a osobitosti postupu pri podaní ...
viac

Ústavní soud k prioritním záměrům v zákoně o posuzování vlivůGarancia

19.8.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ústavný súd k prioritným zámerom v zákone o posudzovaní vplyvov V plenárnom náleze zo dňa 17. 7. 2019 Ústavný súd zamietol návrh na zrušenie § 23a zákona č. 100/2001 Zb. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie ao zmene niektorých zákonov v znení zákona č. ...
viac

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019Garancia

19.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa  § 6 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na ...
viac

Povinností spoločníka v obchodnej spoločnosti v roku 2019Garancia

16.8.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podobne ako práva spoločníka, je možné i  povinnosti spoločníka rozdeliť na dve skupiny . Majetkové povinnosti Majetkové povinnosti  = povinnosti spoločníka, s ktorými je spojený záväzok na peňažné plnenie v ...
viac

Vzor - Zápis o prerokovaní projektu pre stavebné povolenie so stavebníkomGarancia

16.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZÁPIS o prerokovaní projektu pre stavebné povolenie so stavebníkom Názov stavby:  .................................................................... Miesto stavby:  .......................... ...
viac

Vzor - Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončenímGarancia

16.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor V zmluve o dielo na zhotovenie realizačných projektov sa zhotoviteľ dokumentácie zaviazal, že dokončené realizačné projekty budú doložené dokladom o ich bez rozporovom prerokovaní v štádiu ...
viac

Podmienky pracovnej cesty v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný písomne určiť  5 základných podmienok  pracovnej cesty, pričom zákon o cestovných náhradách ( ZCN  ) nevymedzuje žiadne konkrétnejšie podmienky pre ich určenie. Určenie podmienok pracovnej cesty je jednostranným ...
viac

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizáciu zákonov: č.  91/2010 Z. z.  o podpore cestovného ruchu, č.  311/2001 Z. z.  Zákonníka práce, č.  73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, ...
viac

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi .. ...
viac

Vzor - Doklad o potvrdení odstránenia vád a nedorobkovGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor POTVRDENIE o odstránení vád a nedorobkov Zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa stavby..................................potvrdzujú, že na stavebnom objekte .................................... ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

1.3.2019, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

7.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctvaArchív

23.11.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 216/2019 Z.z. novela zák. č. 145/1995 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 218/2019 Z.z. novela zák. č. 254/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 225/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

11.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.8.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

27.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Vladimír Hanzel
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územnékonanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: