dnes je 19.9.2019
Najnovšie

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenieGarancia

10.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Zmluva o dielo uzavretá podľa  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov číslo zmluvy:.............................

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie realizačných projektovGarancia

10.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Zmluva o dielo uzavretá podľa  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov číslo zmluvy:.............................

Vzor - Darovacia zmluvaGarancia

9.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Darovacia zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, ...

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie dokumentácie pre územné konanieGarancia

9.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Zmluva o dielo uzavretá podľa  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov číslo zmluvy:.............................

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in remGarancia

6.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Zmluva o zriadení vecného bremena Oprávnený: Meno a priezvisko: ...........................................   Rodné priezvisko: ...........................................   Dátum narodenia: ....... ...

Vzor - Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájmeGarancia

6.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájme uzatvorená podľa ustanovenia  § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len  „Zmluva  ”) Zmluvné strany: ...

Novela zákona o dani z príjmov prináša zjednodušenie podmienok na podnikanieGarancia

5.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada SR bude na svojom septembrovom zasadnutí prerokovávať vládny návrh novely zákona o dani z príjmov. Novela je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného ...

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostíGarancia

5.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Číslo:        Okresný úrad Katastrálny odbor Radničné nám. č. 7 902 01 Pezinok       V Bratislave, dňa 20.05.2019   Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Čl. I. Navrhovatelia:  ...

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personamGarancia

5.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Zmluva o zriadení vecného bremena Oprávnený: Meno a priezvisko: ...........................................   Rodné priezvisko: ...........................................   Dátum narodenia: ....... ...

Riešenie klimatických zmien - pomôžu zelené strechy?Garancia

5.9.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klimatické zmeny je termín používaný na označenie zmien v zemskej klíme. Tieto zmeny môžu mať globálne, poprípade regionálne prejavy. Khlavnej klimatickej zmene patrí globálne otepľovanie. Sú klimatické zmeny problémom hodným riešenia? ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

1.3.2019, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2019Garancia

2.9.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebGarancia

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

11.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

24.9.2019, Žilina
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA