Darček k Vášmu predplatnému
Preskúmavacia právomoc stavebného úradu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Investor a implementace BIMGarancia

13.6.2019, Ing.. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Investor a implementácia BIM investor býva stranou, u ktorej celý proces realizácie stavebného zámeru vzniká. Od neho pochádza iniciácie, požiadavky, špecifikácie. Tiež môže vzniesť požiadavku na spracovanie zamýšľaného projektu metódou BIM. Medzi požiadavky ...
viac

Kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajinyGarancia

12.6.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kompenzačné opatrenia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny Sústava NATURA 2000 a jej ochrana je do zákona č. 114/1992 Zb. O ochrane prírody a krajiny premietnutá z dvoch európskych smerníc (tzv. Smernica 2009/147 / ES, o vtákoch, a smernice 92/43 / EHS, o ...
viac

Ústavní soud k regulačním bublinám v územním plánováníGarancia

11.6.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ústavný súd k regulačným bublinám v územnom plánovaní V náleze zo dňa 14. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 3817/17, sa Ústavný súd zaoberal ústavnosti regulácia Územného plánu Pece pod Sněžkou formou tzv. Regulačných bublín. Zastal sa pritom obce a potvrdil, že takáto ...
viac

Nejvyšší správní soud potvrdil Zásady územního rozvoje Jihomoravského krajeGarancia

10.6.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Najvyšší správny súd potvrdil Zásady územného rozvoja Juhomoravského kraja Rozsudkom z 30. 5. 2019, sp. zn. 2 As 122/2018 Najvyšší správny súd zamietol kasačný sťažnosti a potvrdil rozsudok Krajského súdu v Brne, ktorým boli potvrdené Zásady územného rozvoja ...
viac

Věcný záměr stavebního zákona - institucionální změny a alternativní návrhy řešeníGarancia

7.6.2019, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vecný zámer stavebného zákona - inštitucionálne zmeny a alternatívne návrhy riešenia V súčasnej dobe bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní predložený Vláde SR na prerokovanie vecný zámer stavebného zákona, pričom aktuálne sa ním zaoberá Legislatívna rada ...
viac

Gabiony - příklady řešení vybraných aplikacíGarancia

31.5.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Gabióny - príklady riešenie vybraných aplikácií Vybrané aplikácie rozdelíme podľa účelu využitia na oporné a gravitačné múry; spevňovanie, sanovaní svahov; protipovodňová ochrana; protihlukové steny; obklady betónových stien a existujúcich budov; ploty a ...
viac

Vedenie stavebného denníka pri stavbe uskutočňovanej svojpomocneGarancia

31.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všetko, čo sa udeje na stavenisku sa zapisuje do stavebného denníka. Ide teda o jednu z najdôležitejších dokumentácií na stavenisku. Povinnosť viesť stavebný denník existuje bez ohľadu na to, či sa stavba zhotovuje svojpomocne alebo ...
viac

Aktuální informace - květen 2019Garancia

30.5.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Metóda BIM Building Information Modeling alebo Building Information Management, skrátene BIM (slovenský ekvivalent "informačné modelovanie stavieb") predstavuje komplexnú proces vytvárania a správy dát o stavbe počas celého jej životného cyklu. V rámci systému ...
viac

Metoda BIMGarancia

30.5.2019, Ing.. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Metóda BIM Building Information Modeling alebo Building Information Management, skrátene BIM (slovenský ekvivalent "informačné modelovanie stavieb") predstavuje komplexnú proces vytvárania a správy dát o stavbe počas celého jej životného cyklu. V rámci systému ...
viac

Cvičný požiarny poplachGarancia

30.5.2019, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vznik požiaru či inej mimoriadnej udalosti v budovách kde sa nachádza veľké množstvo ľudí (bytové domy, hotely, administratívne budovy, nemocnice pod.) predstavuje vždy vysoké riziko, najmä z hľadiska prevedenia bezpečnej evakuácie ...
viac
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanieArchív

6.2.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková Stavebné konanie § 60 (1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Súhlas suseda stavebník nemusí predkladaťGarancia

25.6.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho stavebníkov predkladá stavebnému úradu, spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia aj vyjadrenia a súhlasy susedov. Resp., obáva sa, že ak tieto nepredloží, bude to v stavebnom konaní problém. Treba však mať na pamäti, že nie ...
viac

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povoleniaGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záväzné podmienky týkajúce sa uskutočnenia a užívania stavby určuje stavebný úrad v stavebnom povolení. Sú teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ich dodržanie zo strany stavebníka je oprávnený skontrolovať. Akýsi zoznam záväzných podmienok ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebGarancia

23.4.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková,, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková, Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 137/2019 Z.z. novela zák. č. 161/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2019 v čiastke č. 54)
  • 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 139/2019 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 146/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2019 v čiastke č. 56)
  • 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (vyšlo dňa: 3.6.2019 v čiastke č. 58)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 158/2019 Z.z. novela zák. č. 229/1991 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 163/2019 Z.z. novela vyhl. č. 84/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

17.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

22.8.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

27.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Vladimír Hanzel
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územnékonanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: