Darček mesiaca
Riadenie uskutočňovania stavby v roku 2018
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Vedenie záznamov (evidencie) na účely daneGarancia

10.12.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Na účely správneho určenia dane je platiteľ dane povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období: dodaných tovaroch a službách, prijatých tovaroch a službách, pričom osobitne vedie záznam: dodaní ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pozemok ako objekt stavebného právaGarancia

10.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Definíciu pozemku nevymedzuje Stavebný zákon, ten s týmto pojmom iba výrazne pracuje. Jeho definíciu nájdeme v Zákone č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - v Katastrálnom zákone. ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieGarancia

7.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová , JUDr. Martina Kostková Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuGarancia

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 12 Územný plán zónyGarancia

6.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 12 Územný plán zóny Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak schválený územný plán obce ustanovuje obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce, vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely. Územný plán zóny ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 24 - § 25 Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácieGarancia

6.12.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 24 Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie Orgán územného  plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, predloží schvaľujúcemu orgánu správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba podnikateľ (FO podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Na bezhotovostné platby a príjmy využíva svoj podnikateľský účet zriadený v slovenskej banke. Okrem tohto účtu má aj svoj vlastný osobný devízový účet ako ...
viac

Ručenie za daňGarancia

5.12.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Zavedenie inštitútu ručenia za daň je jedným z opatrení prijatých za účelom eliminácie daňových únikov. Podľa  § 69 ods. 14 ZDPH ručí odberateľ za  daň uvedenú na faktúre  z predchádzajúceho stupňa, ak: dodávateľ túto ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014

Komentár k stavebnému zákonu § 2a Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmiGarancia

5.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2a Zabezpečovanie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi Obec a samosprávny kraj zabezpečujú obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Odborne spôsobilá osoba a jej bezúhonnosťGarancia

5.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ust. § 2a Stavebného zákona upravuje postup obce pri zabezpečovaní obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Tieto sa obstarávajú v rámci územnoplánovacej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa najnovších ...
viac
Najčítanejšie

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostíArchív

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Číslo:    Katastrálny úrad   v Bratislave   Správa katastra Pezinok   Radničné námestie 7   902 01 Pezinok     V Bratislave, dňa 20.05.2011  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Čl. I. ...
viac

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ........................... ...
viac

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

26.9.2018, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in remArchív

30.6.2018, Mgr. Juraj Lamačka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor     Zmluva o zriadení vecného bremena Oprávnený: Meno a priezvisko: ...........................................   Rodné priezvisko: ...........................................   Dátum narodenia: ............................ ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 342/2018 Z.z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách (vyšlo dňa: 4.12.2018 v čiastke č. 123)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výklad stavebného zákona (liniové stavby)

21.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Kán Michal
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.... Prihláška tu!

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

28.1.2019, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: