dnes je 30.5.2020

Najnovšie

Plán užívania verejnej práceGarancia

29.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len zákon) ustanovuje v § 12 , že za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný uložiť projektantovi vypracovať v ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018

Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19Garancia

28.5.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa počas obdobia pandémie predĺžilo už dvakrát - prvýkrát zákonom č. 66/2020 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...

Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyGarancia

28.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri zmluvnom zabezpečení výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby sa vychádza z právnej formy subjektov zhotoviteľa stavby alebo jej časti a subjektu, ktorý bude zabezpečovať ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníkaGarancia

28.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Zmluva o vykonaní prác uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov číslo zmluvy:............................. I. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Nový stavební zákon - stavební právo hmotnéGarancia

27.5.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový stavebný zákon - stavebné právo hmotné Dňa 25. novembra 2019 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený nový stavebný zákon. Zákon predložilo Ministerstvo pre miestny rozvoj, dodávateľom návrhu bola Hospodárska komora. Dňa 3. 4. 2020 bolo ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba a odstránenie objektov zariadenia staveniskaGarancia

27.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V zmysle ustanovení stavebného zákona tvoria zariadenie staveniska stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby slúžia dočasne: • prevádzkovým účelom, • výrobným účelom, • sociálnym ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018

Vzor zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyGarancia

27.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Pracovná zmluva uzavretá podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Zamestnávateľ: ........................................................ ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyGarancia

27.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Dohoda o vykonaní práce uzavretá podľa § 223 až § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších zmien a doplnkov I. ÚČASTNÍCI DOHODY 1.1 Zamestnávateľ: ...................... ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Nový stavební zákon - stavební právo hmotné - požadavky na vymezování pozemkůGarancia

26.5.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový stavebný zákon - stavebné právo hmotné - požiadavky na vymedzovaní pozemkov Nový stavebný zákon - stavebné právo hmotné - požiadavky na vymedzovaní pozemkov Dňa 25. novembra 2019 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený nový stavebný zákon. ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupôsobenie stavbyvedúceho pri vypracovaní dokumentácie zhotoviteľaGarancia

26.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhotoviteľ stavby vypracováva v rámci svojej prípravy dokumentáciu zhotoviteľa , ktorá spravidla obsahuje: a) časový plán výstavby, b) detailný technologický postup zhotovovania stavby, ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2019Garancia

2.9.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

WEBINÁR: Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

2.6.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Odborník z praxe

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie predloženej daňovému úradu. Jednou z úloh finančnej správy je kontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu za účelom umelého zvyšovania nákladov či znižovania výnosov. Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám a úrokom z omeškania. Prihláška tu!

WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

3.6.2020, ONLINE, Mgr. Martina Galabová, Odborník z praxe

WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020). Prihláška tu!

WEBINÁR: Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

4.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne na WEBINÁRI cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi. Prihláška tu!

WEBINÁR: Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákazková výroba v roku 2020 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Osvojte si teoretický a praktický pohľad na zákazkovu výrobu podnikov účtujúcich podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob vlastnej výroby. Prihláška tu!

WEBINÁR: Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

10.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Vodný zákon a súvisiace predpisy

11.6.2020, ONLINE, Ing. Anna Gaálová

Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2020

15.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR týkajúcI sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

23.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 4.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA