dnes je 25.7.2021

Input:

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

4.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2 Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zmluva”)

uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
..............................., rod. ......................... 

nar.: ..................................
rodné číslo: ..................................
bytom ..................................
č. OP: ..................................
rod. stav: ..................................
štátny občan: ..................................
Spoluvlastnícky podiel: ../..

a

..............................., rod. ......................... 
nar.: ..................................
rodné číslo: ..................................
bytom ..................................
č. OP: ..................................
rod. stav: ..................................
štátny občan: ..................................
Spoluvlastnícky podiel: ../..

(ďalej len „predávajúci”)

a

Kupujúci:
..............................., rod. ......................... 

nar.: ..................................
rodné číslo: ..................................
bytom ..................................
č. OP: ..................................
rod. stav: ..................................
štátny občan: ..................................

a

..............................., rod. ......................... 
nar.: ..................................
rodné číslo: ..................................
bytom ..................................
č. OP: ..................................
rod. stav: ..................................
štátny občan: ..................................

(ďalej len „kupujúci”)

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci prevedú na kupujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnostiam špecifikovaným nižšie.

Článok
I Predmet zmluvy a predmet prevodu

 1. Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nižšie uvedených nehnuteľností.

.......................................... má podiel v pomere 3/5 a ...................................... má podiel v pomere 2/5, pričom kupujúci kupujú od predávajúcich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku /ďalej označované ako „predmet prevodu”/, a to:

 1. rodinný dom súp. č. .............. a jeho súčasti a príslušenstvo nachádzajúce sa na pozemku parcely registra „...” KN, parc. č. .................... zapísanej v Liste vlastníctva číslo vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom  List vlastníctva číslo vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom   o výmere ............... m2 druh pozemku: ................................ v kat. území ...................................., zapísaný na liste vlastníctva č. .................... zapísanej v Liste vlastníctva číslo vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom  , vedenom................................., okres .............................., obec .................................., ktorého celková plocha je ..................... m2.
 2. pozemok parcely registra „...” KN parc. č. .................... o výmere ................. m2 v kat. území ........................ zapísaný na liste vlastníctva č. ................. vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom, druh pozemku: ................................., kód využitia pozemku ...................okres ............................., obec ............................., na ktorom je dom so súp.č. ............. postavený. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
 3. ostatné stavby a zariadenia na pozemku parcely registra „...” parc. č. .............. zapísanej v Liste vlastníctva číslo vydaný Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Rodinný dom špecifikovaný v článku I bod 1.1 zmluvy pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemného podlažia. Nadzemné podlažie tvorí kuchyňa, tri izby, kúpeľňa, samostatné WC, špajza, chodba a miestnosť skladu so samostatným vstupom.

Ostatnými stavbami a zariadeniami, ktoré sa nachádzajú na pozemku parc. č. ....................... zapísanej v Liste vlastníctva číslo ..... vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom  ..... sú dreváreň, oplotenie, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, žumpa, prípojka plynu, prípojka elektriky a spevnená plocha.

Článok II
Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatia predávajúcim kúpnu cenu za predmet prevodu vo výške ........................ EUR (slovom: ........................................................... euro ).

Kúpna cena je splatná nasledovne:

 1. Vo výške ........................... EUR ( slovom: ................................................. euro) na príslušný bankový účet predávajúcej ............................ (účet č.: IBAN SK 98 ........................./..............., vedený v .............................., so sídlom .................................................. IČO: ...................................., názov účtu: .................................) formou úveru kupujúcim poskytnutého ................................, so sídlom ..............................................., IČO: .............................. /ďalej len „banka”/.
 2. Vo výške .......................... EUR ( slovom: ......................................... euro) na príslušný bankový účet predávajúcej ..................................... (účet č. IBAN SK98 ......................../...., vedený v .........................................................., so sídlom .......................................... IČO: ..........................., názov účtu: ....................................) formou úveru kupujúcim poskytnutého bankou.
 3. Nárok na vyplatenie kúpnej ceny vznikne predávajúcim v deň nasledujúci po dni, kedy kupujúci predložia banke Návrh na vklad záložného práva k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností opatrený pečiatkou podateľne príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru obce ...v prospech banky. Predávajúci sú na tento účel povinní doručiť do vlastných rúk vyššie uvedený návrh opatrený pečiatkou príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru obce bezodkladne po podaní návrhu príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru ...
 4. Kupujúci podajú najneskôr do troch pracovných dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru obce o povolení vkladu záložného práva v prospech banky Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru obce....
 5. Za riadne uhradenú kúpnu cenu sa na účely tejto zmluvy považuje pripísanie peňažných prostriedkov na bankové účty oboch predávajúcich.
 6. Doklad pre banku na účely vyplatenia kúpnej ceny obom predávajúcim bude slúžiť Návrh na vklad záložného práva v prospech banky opatrený pečiatkou podateľne príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru obce... .
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do troch pracovných dní od podpísania záložnej zmluvy v prospech banky oboma zmluvnými stranami podajú predávajúci Návrh na vklad záložného práva predmetu prevodu do katastra nehnuteľností v prospech banky.
 8. Predávajúci sa zaväzujú, že s bankou, ktorá poskytuje kupujúcim úver, uzavrú na výzvu kupujúcich alebo na výzvu banky zmluvu o zriadení záložného práva, ktorej predmetom bude zriadenie záložného práva k predmetu prevodu v prospech banky a ktorej uzavretie je nevyhnutné na poskytnutie úveru kupujúcim. Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávok banky týkajúcich sa úveru, ktorý bol kupujúcim poskytnutý na nadobudnutie predmetu prevodu. Kupujúci zároveň svojimi podpismi na tejto zmluve vyjadrujú svoj súhlas s nadobudnutím predmetu prevodu so záložným právom. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupôsobiť pri príprave, rokovaniach a uzatváraní dokumentov (zmlúv, dohôd a pod.), ktoré súvisia s prevodom predmetných nehnuteľností vo vzťahu k tretím osobám (banka), príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor obce.
 9. V prípade, ak bude z povahy katastrálneho konania zrejmé, že nedôjde k prevodu vlastníckeho práva na kupujúcich na základe kúpnej zmluvy (právoplatné zastavenie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva alebo zamietnutie návrhu na vklad vlastníckeho práva kupujúcich k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností), zmluvné strany sa zaväzujú vrátiť si navzájom všetky plnenia, ktoré si do toho času navzájom poskytli, a to do 7 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti takéhoto rozhodnutia správy katastra. Kupujúci sa zaväzujú v lehote do 7 dní odo dňa obdržania plnení kúpnej ceny od predávajúcich podľa predchádzajúcej vety zabezpečiť zánik záložného práva banky poskytujúcej kupujúcej úver zánikom zabezpečenej pohľadávky, odovzdať predávajúcim potvrdenie banky o zániku záložným právom zabezpečenej pohľadávky a podať Okresnému úradu, katastrálnemu odboru a právne perfektný návrh na výmaz záložného práva.
 10. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorú jednej zo zmluvných strán spôsobila svojim zavinením druhá zmluvná strana, týmto nie je dotknutá.
 11. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrady súvisiace s predmetom prevodu uhradia nasledovne:
  1. I. správny poplatok ................ EUR (slovom : ...........................euro) pri podaní návrhu na vklad záložného práva k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností, hradený e-kolkami , uhradia v plnej výške predávajúci,
  2. II. správny poplatok ................. EUR (slovom: ..............................euro) pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, hradený e-kolkami uhradia v plnej výške kupujúci,
  3. III. úhrady súvisiace s osvedčením podpisov, uhrádza v plnej výške tá zmluvná strana, ktorej podpis sa osvedčuje ,
  4. IV. všetky náklady/poplatky banke a správne poplatky do katastra nehnuteľností/ spojené so zriadením záložného práva podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k predmetu prevodu uzatvorenej medzi predávajúcimi a bankou, poskytujúcou úver kupujúcim, ako i všetky záväzky zo Zmluvy o zriadení záložného práva vyplývajúce, hradia v plnom rozsahu a bezodkladne kupujúci.

Článok III
Vlastníctvo k predmetu prevodu a odovzdanie a prevzatie

 1. Vlastníctvo k predmetu prevodu nadobudnú kupujúci právoplatnosťou rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru obce...o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúcich na základe návrhu na vklad vlastníckeho práva.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že po tom, čo kupujúci podajú návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore obce , oznámia to predávajúcim, ktorí sú povinní najneskôr do troch dní odo dňa tohto oznámenia určiť dátum odovzdávacieho a preberacieho konania. Lehota na uskutočnenie odovzdávacieho a preberacieho konania uvedená v tomto oznámení nesmie byť dlhšia ako pätnásť pracovných dní odo dňa podania návrhu na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu.
 3. V prípade, že predávajúci porušia svoju povinnosť ustanovenú v čl. III bod 2 zmluvy, majú kupujúci právo dispozície s predmetom prevodu v deň nasledujúci po dni, kedy uplynula lehota na uskutočnenie odovzdávacieho a preberacieho konania.
 4. O odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu bude spísaná zápisnica, ktorú potvrdia obe zmluvné strany svojimi podpismi. Zmluvné strany zaznamenajú ku dňu odovzdania predmetu prevodu v zápisnici o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti aktuálny stav meračov spotreby vody a elektrickej energie. Kupujúci sú oprávnení odmietnuť podpísať zápisnicu a prevziať predmet prevodu, len ak má také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.
 5. Predávajúci sú povinní prípadné vady uvedené v zápisnici odstrániť v lehote uvedenej v tejto zápisnici, najneskôr však do 14 dní od podpísania zápisnice o prevzatí oboma zmluvnými stranami. Ak tak neurobí ani na písomnú výzvu kupujúcich v dodatočnej lehote nie kratšej ako 30 dní, sú kupujúci oprávnení si zabezpečiť ich odstránenie na náklady predávajúceho. Po podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu je predávajúci povinný zabezpečiť prístup kupujúcich k predmetu prevodu a odovzdať im kľúče od domu a príslušenstva.
 6. Nebezpečenstvo škody na predmete prevodu znášajú predávajúci. Nebezpečenstvo škody na predmete prevodu prechádza na kupujúcich dňom podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu. V prípade ak k odovzdaniu a prevzatiu predmetu prevodu nedôjde z dôvodov uvedených v čl. III bod 3 zmluvy, prechádza nebezpečenstvo škody na predmete prevodu na kupujúcich uplynutím lehoty uvedenej v čl. III bod 3 zmluvy.

Článok IV
Osobitné ustanovenia

 1. Predávajúci vyhlasujú, že sú podielovými spoluvlastníkmi vo vyššie uvedených spoluvlastníckych podieloch predmetu prevodu špecifikovaného v čl. I bod 1 tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasujú,