dnes je 24.5.2022

Input:

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

4.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2 Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zmluva”)

uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
..............................., rod. ......................... 

nar.: ..................................
rodné číslo: ..................................
bytom ..................................
č. OP: ..................................
rod. stav: ..................................
štátny občan: ..................................
Spoluvlastnícky podiel: ../..

a

..............................., rod. ......................... 
nar.: ..................................
rodné číslo: