dnes je 24.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanie

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 60 - § 65 Stavebné konanie

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 60

Stavebné konanie

(1) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu,1fd) vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu,1fd) a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

(2) Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník

a) nepredložil