Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nařízení zabezpečovacích prací (stavební firmě) - vzor

28.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.1.2 Nařízení zabezpečovacích prací (stavební firmě) – vzor

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

ÚŘAD………..................…… (obce, města, městské části) (adresa úřadu)

odbor………............…. (název)

Sp. zn.…………………

V ............... dne …………

ROZHODNUTÍ

Úřad ……..…., odbor ..…….., jako stavební úřad příslušný SZ podle § 13 odst. 1 písm. … zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 135 odst. 3 stavebního zákona

nařizuje

……………… (komu – název, adresa a IČ stavebního podnikatele), provést dále uvedené

nutné zabezpečovací práce

na stavbě č. p. …….. (nebo jiné označení pokud stavba nemá č. p.) na pozemku č. parc. …..…. v k. ú.……………... (název katastrálního území), ……… (adresa stavby), jejímž vlastníkem je ………………..…… (jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, datum narození nebo IČ). Tyto práce představují:

…………………………………………………………………………………………………..……..

…………………………………………………………………………………………………………

(konkrétní popis prací, které je nutno provést, vč. přesného označení použitých materiálů, které mají být pro zabezpečovací práce použity)

Pro provedení nařízených prací se stanoví tyto podmínky:

1. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny bezodkladně.

x. …… (podmínky vymezující druh, rozsah a způsob provedení zabezpečovacích prací).

x. …… (podle povahy věci podmínky k ochraně veřejných zájmů a k ochraně práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení).

x. Provedení nařízených nutných zabezpečovacích prací bude oznámeno stavebnímu úřadu písemně do ………. dnů po jejich skončení.

Odůvodnění

Stavební úřad (var: na základě podnětu …… koho) provedl kontrolní prohlídku shora uvedené stavby, která se uskutečnila dne ………...…. Při této prohlídce bylo zjištěno, že ………………………...……….. (popsat zjištěnou závadu). Stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví (var. a životy) osob (var. zvířat), avšak není ji nutno neodkladně odstranit.. Z tohoto důvodu stavební úřad zahájil z moci úřední řízení o nařízení nutných zabezpečovacích pracích.

(var.) Stavební úřad projednal s vlastníkem stavby možnost zajištění provedení nutných zabezpečovacích prací a zjistil, že vlastník není schopen tyto práce v krátké době zajistit (popř. uvést důvody, které uplatňuje).

(var.) Stavební úřad zjistil, že …………. (např. vlastník stavby zemřel a podle ověření u soudního komisaře nebylo dědické řízení dosud ukončeno, nebo uvést jiné důvody proč vlastník zabezpečovací práce nemůže zajistit).

Vzhledem k tomu, že vlastník stavby nemůže zajistit provedení nutných zabezpečovacích prací a oddálením odstranění zjištěných závad by hrozilo přímé nebezpečí pro zdraví (var. a život) osob (var. nebo zvířat), stavební úřad jednal o provedení nutných zabezpečovacích prací stavebním podnikatelem/firmou ………………...………………….…, provozující svou činnost v regionu a je k provedení těchto prací odborně vybavena. Tato firma však podle jejího vyjádření ……………….….. (označení, datum a důvod odmítnutí vykonat práce ihned). Protože v daném případě hrozí nebezpečí z prodlení a uváděné důvody firmy nezpochybňují její odbornost a technické vybavení, ale týkají se ………………………….… (např. finančních prostředků nebo smluvních vztahů apod.), stavební úřad podle oprávnění v ustanovení § 135 odst. 3 stavebního zákona dne ……….. oznámil uvedenému stavebnímu podnikateli zahájení řízení o nařízení nutných zabezpečovacích prací jako účastníku řízení podle § 142 odst. 3 stavebního zákona a provedení prací mu tímto rozhodnutím nařídil.

(var:) Účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů, jsou dále:

(var:) …………… (jména a příjmení nebo název) (nájemci bytů a nebytových prostor jen pokud jejich práva vyplývající z nájmu mohou být, podle SZ ustanovení § 142 odst. 2 stavebního zákona, přímo dotčena realizací tohoto nařízení)

(var:) …………… (jména a příjmení nebo název) (další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech)

Zahájení řízení účastníkům řízení (vlastníku stavby, uživatelům pracemi dotčených prostor, popř. vlastníkům sousedních nemovitostí) oznámil stavební úřad opatřením ze dne ……..... .

(var:) Z důvodu ……………………….(nepřítomnosti nebo nedostupnosti vlastníka stavby) nařídil nutné zabezpečovací práce, podle ustanovení § 135 odst. 5 stavebního zákona, bez předchozího projednání s vlastníkem stavby.

K odůvodnění nařízení se dále uvádí………………………………… (popis dalšího postupu, popř. vypořádání se s vyjádřeními a návrhy účastníků řízení).

Rozsah nutných zabezpečovacích prací stanovil stavební úřad tak, aby se vyloučilo bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob (var. a zvířat). Uvedení stavby do řádného stavebně technického stavu bude předmětem samostatného řízení a rozhodnutí stavebního úřadu.

Upozornění pro vlastníka stavby:

Podle § 135 odst. 6 stavebního zákona náklady vynaložené na nutné zabezpečovací práce nese vlastník stavby. Pokud stavební úřad zajistí provedení prací stavebním podnikatelem a vlastník se s tímto podnikatelem nedohodne na úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovi je bude vymáhat obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení mohou do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu …………….. kraje podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 135 odst. 4 stavebního zákona odkladný účinek.

(nepovinné) Nesplnění tohoto rozhodnutí je důvodem k zahájení řízení z moci úřední podle ustanovení § 46 SprŘ. Vykonatelné rozhodnutí z tohoto řízení je exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz.

(nepovinné) Trestní odpovědnost v případě újmy na zdraví a životech upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

………………..…………………………..…………..…………..

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

otisk úředního razítka

Rozdělovník:

I. Účastníkům řízení doporučeně do vlastních rukou:

1) …………………. (jméno a příjmení nebo název a adresa stavebního podnikatele)

2) …………………. (jméno a příjmení nebo název a adresa vlastníka stavby)

3) …………………. (jméno a příjmení nebo název a adresa dalších účastníků)

II. Na vědomí:

x) ………………….

x) …………………. (stavební úřad – spis)

III. Doporučeně:

x) …………………. (úřad obce v místě stavby, pokud není stavebním úřadem)

Komentář:

  • Provedení nutných zabezpečovacích prací nařizuje stavební úřad v případě, že stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat a přitom ji není nutné neodkladně odstranit.

  • Povinnost zabezpečit takovou stavbu nese její vlastník. Pokud však hrozí nebezpečí z prodlení a vlastník stavby toto není schopen z jakýchkoli důvodů zajistit, zajistí nutné zabezpečovací práce stavební úřad prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven. V případě, že se stavební úřad se stavebním podnikatelem na provedení prací nedohodne (zákon pro tento postup nestanoví přímo formu), provedení nutných zabezpečovacích prací mu nařídí. V praxi se však využívá obvykle druhý způsob i v případě, že se stavební podnikatel provedení těchto prací nebrání; důvodem je jednak nepříliš jasná formulace zákona, a jednak skutečnost, že stavební úřady nejsou na uzavírání podobných smluvních vztahů odborně vybaveny.

  • Při hrozícím nebezpečí z prodlení může nutné zabezpečovací práce, stejně jako odstranění závadné stavby, stavební úřad nařídit stavebnímu podnikateli i bez projednání s vlastníkem stavby.

  • Oprávnění k nařízení nutných zabezpečovacích prací může stavební úřad využít pouze v případě ohrožení veřejného zájmu, a když je nutné jednat bez průtahů, protože jsou ohroženy životy či zdraví osob nebo zvířat. Ochraně životů a zdraví dává stavební zákon přednost před ochranou vlastnického práva, popřípadě jiných práv k předmětné stavbě či pozemku.

  • Vzhledem k povaze závad, u nichž se takto postupuje, omezuje se zjištění skutečného stavu stavby na nezbytnou míru. Stav stavby, který je důvodem pro nařízení nutných zabezpečovacích prací, je však nezbytné zaprotokolovat, a rovněž je třeba jej dokumentovat pořízením fotografií nebo videozáznamu, i když to zákon přímo nestanoví. Jedná se však o důležitý důkaz o tom, že podmínky, na něž zákon váže oprávnění stavebního úřadu, byly splněny.

  • Náklady na nutné zabezpečovací práce nese vždy vlastník stavby. Pokud nařízené práce provede stavební podnikatel a vlastník se s ním na úhradě nákladů nedohodl, uhradí náklady stavební úřad (resp. funkčně příslušný odbor úřadu obce, která je stavebním úřadem) a jejich zaplacení vymáhá na vlastníku stavby. Jiné řešení, tj. aby neuhrazené náklady vymáhal na vlastníku stavby stavební podnikatel, není možné; byl by to neoprávněný zásah do podnikání, resp. do hospodaření firmy.

  • Odpovědnost stavebního podnikatele, kterému bylo rozhodnutím stavebního úřadu nařízeno provedení nutných zabezpečovacích prací a oprávněné osoby podle živnostenského zákona, které bylo nařízeno provedení vyklizovacích prací stavební zákon přímo neřeší, pouze vylučuje odkladný účinek rozhodnutí. Jedná se však o rozhodnutí správního orgánu podle správního řádu jímž se v určité věci prohlašuje, že jmenovitě určená osoba má stanovené povinnosti. Nesplnění tohoto rozhodnutí je důvodem k zahájení řízení z moci úřední podle ustanovení § 46 SprŘ. Vykonatelné rozhodnutí z tohoto řízení je exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz.

  • Nesplnění nařízení stavebního úřadu přímo zakládá též vysoký stupeň trestní odpovědnosti, kterou upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 147 stanoví: Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví proto, že porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: