dnes je 28.3.2023

Input:

Lešenie z hľadiska BOZP (príprava, kontrola, stavba)

25.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.9.1 Lešenie z hľadiska BOZP (príprava, kontrola, stavba)

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Pri stavbe lešení treba z hľadiska bezpečnosti práce dôsledne dodržiavať platné technické normy a montážne návody výrobcov lešení vypracované na ich základe. Okrem návodov však treba rešpektovať predovšetkým platné zákony, nariadenia a vyhlášky.

Z legislatívnych predpisov, ktoré sú v súčasnosti platné na Slovensku, sa na lešenia vzťahujú najmä nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (príloha č. 3 bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko Oddiel II Pracoviská vo vonkajších priestoroch) a Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných