dnes je 1.10.2022

Input:

Lehota na vydanie stavebného povolenia

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.3 Lehota na vydanie stavebného povolenia

JUDr. Martina Jenčová

Pokiaľ si stavebník, resp. jeho zástupca (ak splnomocnil príslušnú osobu na vykonávanie úkonov spojených so stavebným konaním) splní všetky povinnosti, ktoré mu v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia vznikli, žiadosť ako aj kompletné prílohy predloží stavebnému úradu. Týmto momentom začína úradu plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.

V zmysle Správneho poriadku je táto lehota 30 – dňová, resp. pokiaľ ide o lehoty na rozhodnutie vyššie uvedený predpis hovorí jasne: V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak správny