dnes je 19.10.2019
Input:

Kontrolný a skúšobný plán

28.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     V prílohe k zmluve o dielo na zhotovenie stavby, ktorá má názov „Projekt riadenia a kontroly kvality“ odporúčam dohodnúť aj podmienky vypracovania kontrolného a skúšobného plánu zhotovovanej stavby.

Dôležitou súčasťou zmluvy o dielo na zhotovenie stavby má byť príloha „Projekt riadenia a kontroly kvality“, ktorá rieši aj obsah a spôsob vypracovania kontrolného a skúšobného plánu zhotovovanej stavby. Kontrolný a skúšobný plán je povinný vypracovať zhotoviteľ stavby pre každú verejnú prácu v zmysle ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Odporúčam zabezpečiť vypracovanie predmetného materiálu pre každú stavbu, nie iba pre verejné práce. Uvádzam základné požiadavky na „Kontrolný a skúšobný plán“

1. Stavba sa rozdelí na samostatné procesy, napr. pre zemné práce, oceľobetónové konštrukcie, zámočnícke konštrukcie, nátery, maľby, rozvody elektro, vzduchotechnické zariadenia, výťahy, tlakové nádoby atď.

2. Kontrolný a skúšobný plán sa vypracuje pre každý stavebný alebo technologický proces.

3. Pre každý samostatný stavebný alebo technologický proces sa v kontrolnom a skúšobnom pláne uvedie

     a) názov stavebného alebo technologického procesu,

     b) postup čiastkových procesov, z ktorých sa skladá každý stavebný alebo technologický proces,

     c) u jednotlivých čiastkových procesov sa uvedie

     - spôsob vykonania kontroly (prehliadka, kontrola geometrických rozmerov, kontrola fyzikálnych vlastností),

     - kto kontrolu vykoná (stavbyvedúci, úsekový stavbyvedúci, majster, vedúci montér, autorizovaný geodet zhotoviteľa),

     - názov dokumentácie, technickej normy alebo predpisu, podľa ktorého sa kontrola vykonáva (realizačné