Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1 Komentár - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD.
Vzor je určený pre všetkých účastníkov výstavby, ktorí sa zúčastňujú odovzdania a prevzatia stavby, t. j. pre objednávateľa, pre budúceho užívateľa (prevádzkovateľa), pre zhotoviteľa a pre jeho poddodávateľov, pre zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, pre zhotoviteľa realizačných projektov, pre autora architektonického návrhu.
Opis dokumentu

Odovzdanie a prevzatie stavby je proces značne náročný na čas a na odbornú prípravu účastníkov odovzdania a prevzatia.

Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Ak je počet stavebných objektov a prevádzkových súborov malý, postačí ak účastníci aktu odovzdania a prevzatia potvrdia zápisy o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Pre stavby s veľkým počtom stavebných objektov a prevádzkových súborov alebo pre technicky náročné stavby odporúčame ukončiť odovzdanie a prevzatie protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorý podpíšu zástupcovia štatutárnych orgánov objednávateľa a zhotoviteľa.

Prílohy k protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby tvoria zápisy o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov a zápis o úspešnom vykonaní komplexného vyskúšania prevádzkových súborov a niektorých technických zariadení stavebných objektov.

Zmluvné strany dohodli v zmluve o dielo, že objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie alebo prevádzkovanie dokončenej stavby a neznižujú jej úžitkové vlastnosti. Odporúčame v zmluve o dielo dohodnúť, že za vady diela, ktoré bránia a sťažujú užívanie alebo prevádzkovanie dokončenej stavby sa považujú aj chýbajúce doklady. Zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví a postupne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: