dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 5 Pôsobnosť úradu

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 5 Pôsobnosť úradu

JUDr. Milan Sklenár

§ 5

Pôsobnosť úradu


(1) Úrad na úseku výstavby

a) vypracúva koncepcie a smery rozvoja vo výstavbe v spolupráci s príslušným ministerstvom,

b) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu stavebného úradu,

c) vypracúva koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určovaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

d) vypracúva koncepciu bezbariérovej prístupnosti a užívania stavieb (ďalej len „bezbariérové užívanie”) v súlade s metódou univerzálneho navrhovania,

e) riadi výkon štátnej správy vo výstavbe najmä vydávaním smerníc a metodických pokynov a usmernení, poskytovaním odborných stanovísk k právnym predpisom v oblasti územného plánovania a výstavby na zjednotenie rozhodovania,

f) koordinuje uplatňovanie tohto zákona špeciálnymi stavebnými