dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 8 Predseda úradu a podpredseda úradu

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 8 Predseda úradu a podpredseda úradu

JUDr. Milan Sklenár

§ 8

Predseda úradu a podpredseda úradu


(1) Na čele úradu je predseda úradu, ktorého menuje a odvoláva vláda.

(2) Za predsedu úradu možno vymenovať len toho, kto

a) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

b) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

c) je bezúhonný,

d) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore architektúra a urbanizmus, stavebníctvo, priestorové plánovanie, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, právo, alebo ekonómia a manažment alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné,

e) je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými