dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 18 Územnoplánovacia dokumentácia

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.19 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 18 Územnoplánovacia dokumentácia

Mgr. Ivan Poruban

§ 18

Územnoplánovacia dokumentácia


(1) Územnoplánovacia dokumentácia komplexne určuje urbanistickú koncepciu a krajinnú koncepciu vymedzeného územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce udržateľný územný rozvoj, územnú súdržnosť, ochranu historického, kultúrneho a prírodného dedičstva, ochranu životného prostredia, ekologickú stabilitu a ekologickú konektivitu, adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ochranu verejného zdravia, obranu štátu a bezpečnosť štátu, biodiverzitu a určuje podmienky a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia.

(2) Územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom na rozhodovanie o stavebnom zámere podľa zákona o výstavbe a na povoľovanie činností podľa