Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 86 Údržba stavby

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 86 Údržba stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Jenčová

Oddiel 8

Údržba stavieb a ich odstraňovanie

§ 86

Údržba stavby

(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

(2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.

(3) Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona.

(4) Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.


Komentár k § 86

Zákon ukladá povinnosť vlastníkovi stavby udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby neboli ohrozované verejné záujmy, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

V prípade, že vlastník nezabezpečuje riadne vykonávanie údržby stavby môže mu stavebný úrad nariadiť vo verejnom záujme, aby sa v stanovenej lehote postaral o nápravu. Stavebný úrad zároveň určí podmienky nápravy.

V zmysle ustanovení § 95 Stavebného zákona je možné občanovi, ktorý je vlastníkom stavby, poskytnúť štátny stavebný príspevok, ak mu stavebný úrad uložil vykonanie údržby stavby.

Zákon ukladá povinnosť vlastníka reklamnej stavby zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.

Ak vlastník stavby nezabezpečí riadne a včasné vykonanie prác, ktoré mu nariadil stavebný úrad, môže byť vlastník stavby sankcionovaný.


Vydanie stavebného povolenia neznamená, že stavebník má len práva – právo uskutočniť stavbu. Tým, že nadobudol status

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: