dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 6 Územná prognóza

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 6 Územná prognóza

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 6

Územná prognóza

(1) Územná prognóza rieši možnosti dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Spracúva sa na základe rozboru a hodnotenia územno-technických podmienok, environmentálnych podmienok, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok územia, ako aj na základe rozboru a hodnotenia územného systému ekologickej stability, tendencií územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie.

(2) Územnú prognózu obstaráva orgán územného plánovania. Obsah, ciele a rozsah územnej prognózy sa určujú v zadaní. Zadanie prerokuje orgán územného plánovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými obcami.


Komentár k § 6

Územná prognóza je dokument, ktorý hodnotí možnosti dlhodobého urbanistického rozvoja územia. Územná prognóza je podkladom