dnes je 16.4.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 59 Účastníci stavebného konania

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 59 Účastníci stavebného konania

Ing. Vasil Ivanov

§ 59

Účastníci stavebného konania

(1) Účastníkmi stavebného konania sú:

a) stavebník,

b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,

c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, (1g)

d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,

e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

(2) Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.

Poznámky pod čiarou:

1g) § 24 až § 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Komentár k § 59

Zákon ustanovuje, žeúčastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník,

- osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné