dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43h Stavebný pozemok

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43h Stavebný pozemok

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Jenčová

§ 43h

Stavebný pozemok

(1) Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

(2) Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu (1la) alebo lesného pôdneho fondu, (1lb) možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.

Poznámky pod čiarou:

1la) Zákon č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov

1lb) Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov


Komentár k § 43h

Zákon definuje stavebný pozemok ako časť