dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 1

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 1

Ing. Vasil Ivanov

PRVÁ ČASŤ

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Oddiel 1

Ciele a úlohy územného plánovania

§ 1

(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (1)

(2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Poznámky pod čiarou:

1) § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.


Komentár k § 1

Územné plánovanie je