dnes je 13.7.2020

Input:

Výkony stavbyvedúceho

25.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 Výkony stavbyvedúceho

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stavebný zákon uvádza v § 45 zákona č. 50/1976 Zb., že činnosti spojené s výstavbou, výsledok ktorých má vplyv na ochranu verejných záujmov, t. j. vybrané činnosti vo výstavbe sú:

• projektová činnosť,

• vedenie uskutočňovania stavieb,

• vybrané geodetické a kartografické činnosti.

Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (oprávnené osoby).

Vedenie uskutočňovania stavby je definované ako:

• organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a ďalších činností na stavbe a na stavenisku,

• sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby,

• zabezpečenie dodržiavania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

V § 44 ustanovuje stavebný zákon základné požiadavky na uskutočňovanie stavieb. Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a ktorá zabezpečuje vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.

Pojem „stavba a jej zmena”, uvedený v stavebnom zákone, vystihuje skutočnosť, že ide o stavby bez obmedzenia, t. j. tento pojem sa nevzťahuje len na určitý druh stavieb (napr. jednoduchých alebo drobných), ale na všetky stavby.

Oprávnenie na podnikanie v oblasti uskutočňovania stavieb je pre podnikateľskú jednotku zápis do obchodného registra, živnostenský list. Pôvodne vyžadované koncesné listiny (koncesie)boli novelou živnostenského zákona uskutočnenej k 1. júnu 2010 zrušené. Platí však, že osoba, ktorá získala k 31. máju 2010 živnostenské oprávnenie – živnostenský list alebo koncesnú listinu – tieto práva jej zostávajú zachované - § 80s živnostenského zákona. Podľa živnostenského zákona platí, že výkon funkcie stavebného dozoru je zaradený medzi viazané živnosti a na jeho získanie sa vyžaduje predloženie osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenia o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti. Tieto osoby, ktoré predložia uvedené osvedčenia, získajú osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Keďže právnická osoba alebo fyzická osoba uskutočňuje stavbu na základe oprávnenia podľa podmienok § 2 ObZ Obchodného zákonníka, je táto právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľom. Tento podnikateľ uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu na základe zmluvy o dielo ako zhotoviteľ.

Stavebný zákon ukladá stavbyvedúcemu riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku.

V zmysle ustanovení stavebného zákona je stavbyvedúci oprávnený:

a) určovať začatie a ukončenie jednotlivých činností na stavenisku a na stavbe,

b) riadiť vykonávanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,

c) organizovať pohyb činnosti osôb na stavenisku a na stavbe,

d) kontrolovať výrobky a materiály pre stavbu, zisťovať ich kvalitu a vhodnosť na zabudovanie do stavby, určovať spôsob ich skladovania na stavenisku,

e) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,

f) koordinovať poradie stavebných prác,

g) vykázať cudzie osoby zo staveniska a zo stavby.

Napriek tomu, že činnosť stavbyvedúceho je vybranou činnosťou vo výstavbe, stavebný zákon iba vysvetľuje pojem stavbyvedúci a uvádza jeho oprávnenia. Neuvádza však rozsah zodpovednosti osôb pri výkone tejto mimoriadne náročnej a zodpovednej činnosti. Preto je potrebné činnosť stavbyvedúceho analyzovať v širšom kontexte.

Činnosť stavbyvedúceho možno definovať ako činnosť, ktorou sa zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie stavebných a montážnych prác:

• v súlade s projektom pre stavebné povolenie,

• v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu,

• tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

• tak, aby neboli ohrozené iné verejné záujmy,

• v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na zhotovenie stavby.

Stavbyvedúci teda zabezpečuje pri svojej činnosti požiadavky, ktoré vyplývajú z ochrany verejných záujmov. Tým, že vykonáva svoju činnosť v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, zabezpečuje stavbyvedúci aj záujmy zmluvných partnerov (objednávateľa a zhotoviteľa).

Z týchto požiadaviek, kladených na činnosť stavbyvedúceho, možno stanoviť aj rozhodujúce povinnosti osôb, vykonávajúcich túto činnosť:

1. Oboznámiť sa dôkladne s projektom pre stavebné povolenie, prípadne aj so súťažnými podkladmi, ak boli vypracované pre potreby súťaže na výber zhotoviteľa stavby.

2. Detailne preštudovať a oboznámiť sa s podmienkami právoplatných stavebných povolení a iných povolení, vydaných pre výstavbu a so stanoviskami a rozhodnutiami dotknutých orgánov, vydaných pre potreby stavebného konania.

3. Spolupracovať so zhotoviteľom pri príprave ponuky na zhotovenie diela, ktorá by mala byť vypracovaná formou návrhu zmluvy o dielo. Pokiaľ ide o spoluprácu pri príprave zmluvy o dielo, stavbyvedúci môže byť účastníkom rokovania s objednávateľom o jej obsahu a o jej uzavretí v prípade, že je na to splnomocnený štatutárnym orgánom zhotoviteľa, alebo môže tak robiť ako ďalší účastník na strane zhotoviteľa opäť v prípade, ak je k tomu prizvaný. Zásadné rozhodnutia pri príprave a spracovaní návrhov na uzavretie zmluvy o dielo patrí vždy štatutárnemu orgánu. Ten podľa svojej vyťaženosti môže poveriť účasťou na rokovaní ďalšie osoby.

4. Prevziať stavenisko v súlade s podmienkami zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať vykonávať práce podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok, dohodnutých v zmluve o dielo, a v prácach plynulo pokračovať.

5. Riadne zabezpečiť počas uskutočňovania stavby ochranu základných smerových a výškových bodov, ktoré objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

6. Začať viesť stavebný denník dňom prevzatia staveniska.

7. Chrániť vyznačenie podzemných rozvodov a zariadení, ktoré bolo odovzdané objednávateľom pri odovzdaní staveniska.

8. Zabezpečiť ochranu všetkých podzemných vedení na stavenisku, ktoré objednávateľ riadne vyznačil a dodržiavať podmienky vlastníkov alebo správcov týchto vedení, za ktorých možno dielo zhotovovať.

9. Zabezpečiť pred poškodením vytyčovaciu sieť, ktorú objednávateľ odovzdal pri odovzdaní staveniska.

10. Zabezpečiť pred začatím prác na stavenisku vykonanie kontrolného zamerania terénu, ktoré vykoná autorizovaný geodet zhotoviteľa na základe smerových a výškových bodov, ktoré objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi v rámci odovzdania staveniska. Kontrolného zamerania terénu sa zúčastní aj technický dozor a autorizovaný geodet objednávateľa.

11. Vybaviť stavebné povolenie a vybudovať objekty zariadenia staveniska v súlade s časťou „Projekt organizácie výstavby” projektu pre stavebné povolenie a s projektovou dokumentáciou objektov zariadenia staveniska, ktorú zabezpečil zhotoviteľ stavby, zabezpečiť údržbu a prevádzku objektov zariadenia staveniska a ich vypratanie v súlade s podmienkami zmluvy o dielo a stavebného povolenia na tieto objekty.

12. Zabezpečiť riadne archivovanie a systematické dopĺňanie projektovej dokumentácie (realizačných projektov), podľa ktorej sa stavba zhotovuje.

13. Spolupracovať s pracovníkmi vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom. Autorský dozor a odborný autorský dohľad zabezpečujú súlad realizačných projektov s architektonickým návrhom a s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, kontrolujú súlad dokumentácie zhotoviteľa s architektonickým návrhom a s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, kontrolujú, či sa stavba realizuje v súlade s architektonickým návrhom a s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie. Súlad realizovanej stavby s príslušnými realizačnými projektmi kontroluje technický dozor. Táto činnosť je dôležitá aj pri sledovaní súladu projektovej dokumentácie a pôvodným architektonickým návrhom, aby nedošlo k porušeniu autorských práv jeho spracovateľa.

14. Spolupracovať so zhotoviteľom projektovej dokumentáciou pre stavebné povolenie a so spracovateľmi realizačných projektov pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb vád projektovej dokumentácie. Stavbyvedúci by nemal byť pasívnym používateľom projektovej dokumentácie. Ak zistí stavbyvedúci, že projektovú dokumentáciu je potrebné opraviť, bezodkladne uplatňuje požiadavky voči ostatným účastníkom výstavby.

15. Zabezpečiť povolenie na vypúšťanie vôd zo zariadenia staveniska a na vypúšťanie vody čerpanej zo stavby.

16. Zabezpečiť stráženie staveniska a stavby a kontrolovať kvalitu strážnej služby.

17. Zabezpečiť osvetlenie staveniska a osvetlenie jednotlivých pracovísk na stavbe počas zhotovovania diela.

18. Vyzvať zápisom do stavebného denníka v dohodnutom predstihu technický dozor na kontrolu tých častí stavby, ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Táto činnosť je jednou z rozhodujúcich činností, ktorej by mali objednávateľ a zhotoviteľ, technický dozor, stavbyvedúci a projektant venovať zvýšenú pozornosť. Výsledky kontroly zapíše technický dozor do stavebného denníka. Zoznam častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, by mal byť uvedený v zmluve o dielo na zhotovenie stavby. V zmluve o dielo by mal byť dohodnutý aj postup zmluvných strán pri výkone tejto činnosti. Táto činnosť je dôležitá najmä z hľadiska možnosti výskytu neskorších vád po odovzdaní a prevzatí predmetu diela a ich uplatňovania objednávateľom vykonania diela.

19. Organizovať pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a viesť predpísanú dokumentáciu.

20. Kontrolovať dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

21. Vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti technických zariadení.

22. Vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a dôsledne kontrolovať ich pravidelné používanie.

23. Poskytovať pracovníkom na stavenisku pracovné prostriedky, ktoré majú predpísané technické parametre a sú v požadovanom technickom stave a kontrolovať ich riadne používanie.

24. Realizovať opatrenia na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti na stavbe a na stavenisku a dôsledne kontrolovať dodržiavanie týchto opatrení.

25. Dbať o to, aby pracovníci na stavbe absolvovali lekárske prehliadky, ktoré preukážu ich vyhovujúci zdravotný stav pre vykonávanie špeciálnych činností.

26. Vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, omamných látok, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).

27. Určiť miesta na stavbe, kde je dovolené fajčiť.

28. Kontrolovať preukazy spôsobilosti na vybrané činnosti, pri ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť.

29. Viesť evidenciu pracovníkov od ich nástupu do práce až do opustenia staveniska.

30. Viesť evidenciu potrebnú pre mzdovú agendu pracovníkov.

31. Vybaviť osoby, ktoré