dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 5 Územný generel

25.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 5 Územný generel

JUDr. Martina Kostková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 5

Územný generel

(1) Územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie. Spracúva sa, ak treba prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia navrhnuté v územnoplánovacej dokumentácii; je podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Obsah a rozsah územného generelu sa určuje v zadaní. Územný generel obstaráva príslušný orgán územného plánovania.


§ 5:

Ďalším z podkladov územného rozhodovania je práve územný generel. Na jeho základe stavebný úrad ďalej rozhoduje v konkrétnej otázke. Samozrejme, územný generel sa nepredkladá vždy, ale iba v zložitejších