dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 37 - §38a Podklady územného rozhodnutia

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 37 - §38a Podklady územného rozhodnutia

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 37

Podklady územného rozhodnutia

(1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia je záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa, pričom súlad navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa sa potvrdzuje záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania vydaným podľa osobitného predpisu.1fd)

(2) Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným požiadavkám na