dnes je 22.5.2024

Input:

608/2003 Z.z., Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2024

608/2003 Z.z.
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
536/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení § 4, dopĺňa § 5
612/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 3
290/2005 Z.z.
1. 7. 2005
dopĺňa § 4
271/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 4
382/2008 Z.z.
1. 11. 2008
dopĺňa § 2
265/2009 Z.z.
1. 7. 2009
mení a dopĺňa § 5
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení 3 novelizačné body
172/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
172/2022 Z.z.
1. 4. 2024
doteraz neuvedené
317/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Orgány štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
(1) Štátnu správu na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a bývania vykonávajú:
a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”),
b) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”),
c) okresný úrad v sídle kraja,
d) obec v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, 1)
e) Slovenská stavebná inšpekcia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)
(2) Štátnu správu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vykonávajú aj iné orgány v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)
§ 1a
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky
a) navrhuje základné ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku,
b) spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,
c) koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej správy,
d) vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej podpory rozvoja bývania,
e) vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond”),
f) zabezpečuje výkon činností a kontroly vynakladania verejných prostriedkov na rozvoj bývania,
g) spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
h) navrhuje, organizuje a zabezpečuje databázu o kvalitatívnom a kvantitatívnom stave bytového fondu,
i) navrhuje riešenia v oblasti nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytov,
j) zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre užívateľov bytov,
k) vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,
l) navrhuje formy podpory štátu a poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,
m) zabezpečuje metodické usmerňovanie programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík,
n) je oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách podľa osobitného predpisu,4) ktoré užívajú byty v nájomnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu podľa osobitného predpisu,5) a o fyzických osobách žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti; dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, celkovú podlahovú plochu bytu a výšku nájomného.
§ 2
Pôsobnosť úradu
Úrad
a) na úseku územného plánovania
1. koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, okresných úradov v sídle kraja, samosprávnych krajov a obcí,
2. je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní koncepcií, politík a programov ministerstiev a samosprávnych krajov,
3. vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón a metodicky