dnes je 13.7.2020

Input:

Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8 Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Pri zmluvnom zabezpečení výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby sa vychádza z právnej formy subjektov zhotoviteľa stavby alebo jej časti a subjektu, ktorý bude zabezpečovať výkon autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti.

Zmluvní partneri môžu byť:

a) zhotoviteľ stavby - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie,

b) vykonávateľ geodetických a kartografických prác - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie alebo fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.

Prípad, že sú obidvaja zmluvní partneri fyzickými osobami, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, sa v praxi nevyskytuje.

Ak sú obidve zmluvné strany právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú, uzaviera sa zmluva na výkon autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníka.

V prípade, že je vykonávateľ činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby fyzickou osobou, ktorá nepodniká, riadia sa zmluvné vzťahy Zákonníkom práce.

Zhotoviteľ stavby alebo časti stavby sa zaviazal v zmluve o dielo na zhotovenie stavby alebo jej časti, že v súlade s touto zmluvou o dielo zabezpečií výkon autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby oprávnenou osobou. Takýto zhotoviteľ môže ako zamestnávateľ uzavrieť pracovný vzťah so zamestnancom (autorizovaným geodetom zhotoviteľa stavby alebo časti stavby) v súlade so Zákonníkom práce. Pracovný vzťah môže vzniknúť aj medzi podnikateľom (zamestnávateľom) a zamestnancom, prostredníctvom ktorého zabezpečuje tento zamestnávateľ výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby.

Nehľadiac na skutočnosť, či sa bude zmluvný vzťah riadiť Obchodným zákonníkom alebo Zákonníkom práce, je potrebné zdôrazniť, že činnosť autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon autorizovaného geodeta v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvný vzťah medzi dvoma právnickými osobami alebo fyzickými osobami, ktoré podnikajú pri zabezpečovaní činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby, sa riadi ustanoveniami § 269 ods. 2 a nasl. ObZ Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého môžu zmluvné strany uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy v Obchodnom zákonníku. Ak však účastníci zmluvného vzťahu neurčia dostatočne predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá. Tento zmluvný typ je výhodný pre zmluvné strany, lebo okrem presne vymedzeného predmetu zmluvy, ktorý je nevyhnutný pre jej vznik, si zmluvné strany môžu podrobne vymedziť všetky otázky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie činnosti geodeta, aj podľa rozsahu predmetu diela a jeho náročnosti.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že niektoré ustanovenia zmluvy spresnia dodatočne. Predmet zmluvy však musí byť jednoznačne dohodnutý.

Navrhli sme využiť ustanovenia § 269 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka a uzavrieť zmluvu o vykonaní prác. Zmluvnými partnermi v tejto zmluve sú vykonávateľ, ktorý zabezpečuje vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby a odberateľ, pre ktorého sa tieto činnosti vykonávajú. Autorizovaný geodet zhotoviteľa stavby alebo časti stavby koná ako splnomocnený zástupca zhotoviteľa stavby alebo jej časti.

Zamestnávateľ môže realizovať vzťah so zamestnancom nasledovným spôsobom:

a) uzavretím pracovnej zmluvy podľa § 41 až § 72 ZP Zákonníka práce,

b) uzavretím