dnes je 16.4.2024

Input:

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

19.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1 Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok

JUDr. Martina Kostková

Katastrálne právo nepozná pojem „stavebný pozemok”, s týmto operujeme až na úseku stavebných predpisov. Z toho dôvodu ani list vlastníctva neobsahuje takýto pojem. Pokiaľ tretia osoba vlastní pozemok, môže byť na liste vlastníctva zapísaný ako orná pôda, záhrady, vinice, trvalé trávne porasty ostatné plochy či zastavané plochy a nádvoria. O prípade „zastavané plochy a nádvoria”, resp. „ostatné plochy” hovoríme vtedy, keď máme pôdu vyňatú z pôdneho fondu.

Tento krok musí urobiť každý stavebník, ktorý sa rozhodne stavať a pozemok má na liste vlastníctva zapísaný ako orná pôda. Jeho postup sa bude líšiť v závislosti od toho, či sa daný pozemok nachádza v zastavanom území obce alebo mimo neho.

Ak sa jedná o pozemok mimo zastavaného územia obce, musí sa so svojou žiadosťou obrátiť na pozemkový a lesný odbor príslušného