dnes je 15.8.2020

Input:

Základná charakteristika nehnuteľnosti z pohľadu Občianskeho zákonníka a zákona o dani z príjmov

25.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.1 Základná charakteristika nehnuteľnosti z pohľadu Občianskeho zákonníka a zákona o dani z príjmov

Mgr. Martina Uherová

Z ustanovenia § 119 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) vyplýva, že nehnuteľnosťami sú:

  • pozemky a

  • stavby spojené so zemou pevným základom.

V nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 2 písm. a) ZDP treba uviesť, že na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa za nehnuteľnosť považuje aj:

  • byt,

  • nebytový priestor, alebo

  • časť nehnuteľnosti.

Z právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku ďalej vyplýva, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam je možné nadobudnúť na základe viacerých právnych skutočností:

  • na základe zmlúv(napr. kúpna, darovacia, zámenná) - podľa ustanovenia § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, sa v prípade ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak (zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam),

  • dedením – vlastníctvo sa nadobúda smrťou poručiteľa,

  • rozhodnutím štátneho orgánu(napr. súdu, stavebného úradu) – vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v rozhodnutí štátneho orgánu, pričom ak určený nie je, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia,

  • na základe iných