dnes je 15.6.2021

Input:

Vzor zmluvy o technickej pomoci

13.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4 Vzor zmluvy o technickej pomoci

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva

uzavretá podľa

zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy:.............................

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: ...................................................................................

(obchodné meno, adresa sídla , telefón, fax a e-mail, telefonický kontakt)

Zastúpený: ...................................................................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: ...................................................................................

b) zmluvných: ...................................................................................

IČO: ...................................................................................

IČ DPH: ...................................................................................

Bankové spojenie: ...................................................................................

(názov peňažného ústavu, číslo účtu IBAN SK ........)

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu ......................................,

oddiel..........., vložka č. ....................

1.2 Vykonávateľ: ...................................................................................

(obchodné meno, adresa sídla , telefón, fax a e-mail, telefonický kontakt)

Zastúpený: ...................................................................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: ...................................................................................

b) zmluvných: ...................................................................................

IČO: ...................................................................................

IČ DPH: ...................................................................................

Bankové spojenie: ...................................................................................

(názov peňažného ústavu, číslo účtu IBAN SK.......)

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu ......................................,

oddiel..........., vložka č. ....................

II.

PREDMET PLNENIA

2.1 Zmluvné strany uzavierajú na základe dopytu objednávateľa č . …...... zo dňa......... túto zmluvu, podľa ktorej sa vykonávateľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa technickú pomoc v tomto rozsahu

2.1.1 ..........................................

2.1.2 ..........................................

2.1.3 ..........................................

III.

ČAS PLNENIA

3.1 Vykonávateľ poskytne objednávateľovi technickú pomoc v týchto lehotách

3.1.1 ..........................................

3.1.2 ..........................................

3.1.3 ..........................................

3.2 Ak vykonávateľ pripraví výsledky technickej pomoci na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ tieto výsledky prevziať aj v skoršom ponúknutom čase.

3.3 Dodržanie času plnenia zo strany vykonávateľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

3.4 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je vykonávateľ v omeškaní so splneným záväzku.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že výsledky technickej pomoci prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu. V prípade výskytu vád pri poskytnutej technickej pomoci objednávateľ upozorní na zistené vady a požiada o ich odstránenie alebo doplnenie poskytnutých výsledkov.

IV.

ODPLATA

4.1 Objednávateľ zaplatí vykonávateľovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. II. tejto zmluvy vo výške .................. €.

4.2 Výška odplaty je v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. v platnom znení dohodnutou cenou.

4.3 K cene uvedenej v čl. 4.1 bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov.


Ak vykonávateľ nie je platiteľom DPH, ustanovenie čl. 4.3 sa neaplikuje.

4.4 Okrem dohodnutej odplaty uhradí objednávateľ vykonávateľovi náklady, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku.

V.

SPÔSOB A FORMA PLATENIA

5.1 Objednávateľ zaplatí vykonávateľovi odplatu dohodnutú v čl. IV. tejto zmluvy na základe faktúr vykonávateľa v týchto etapách:

1. etapa – ku dňu.................................... %,

2. etapa – ku dňu.................................... %,

3. etapa – ku dňu.................................... %,

Spolu ..................................................100 %.

5.2 Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:

• označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,

• číslo zmluvy,

• číslo faktúry,

• deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň vzniku daňovej povinnosti,

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,

• rozpis už fakturovaných čiastok,

• označenie diela,

• pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.4 Poplatky, prípadne iné náklady uvedené v čl. 4.4 tejto zmluvy, bude vykonávateľ fakturovať samostatne.

5.5 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia.

VI.

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Vykonávateľ zabezpečí technickú pomoc použitím týchto podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

6.1.1 .........................................., termín........................................,

6.1.2 .........................................., termín........................................,

6.1.3 .........................................., termín........................................ .

6.2 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ vykonávateľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania.

6.3 Osobitnú lehotu dohodnú strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

VII.

OSTATNÉ USTANOVENIA

7.1 Vykonávateľ bude pri zabezpečovaní činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude vykonávateľ uskutočňovať v súlade so záujmami a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

7.2 Ak dohody uzavreté podľa čl. 7.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

7.3 Objednávateľ a vykonávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

7.4 Vykonávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. II . tejto zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada, je vykonávateľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.

7.5 Vykonávateľ je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu objednávateľovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko, čo získa v mene objednávateľa pri zabezpečovaní činností podľa čl. II. tejto zmluvy od tretej strany. Objednávateľ v tejto súvislosti uhradí vykonávateľovi náklady, ktoré vykonávateľ nevyhnutne a účelne