// Vzor zmluvy o technickej pomoci | Stavebný portál
dnes je 22.1.2022

Input:

Vzor zmluvy o technickej pomoci

13.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4 Vzor zmluvy o technickej pomoci

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva

uzavretá podľa

zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy:.............................

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: ...................................................................................

(obchodné meno, adresa sídla , telefón, fax a e-mail, telefonický kontakt)

Zastúpený: ...................................................................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: ...................................................................................

b) zmluvných: ...................................................................................

IČO: