dnes je 25.3.2023

Input:

Vzor zmluvy o technickej pomoci

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4 Vzor zmluvy o technickej pomoci

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O TECHNICKEJ POMOCI

uzavretá podľa ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy:.............................

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: ...................................................................................

(obchodné meno, adresa sídla , telefón, fax a e-mail, telefonický kontakt)

Zastúpený: ...................................................................................

Zástupca je splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) technických: ...................................................................................

b) zmluvných: ...................................................................................

IČO: ...................................................................................

IČ DPH: