dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie realizačných projektov

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.11 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie realizačných projektov

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy:.............................

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ: .....................................................................................

(obchodné meno, sídlo, telefón, fax a e-mail)

Zastúpený: .....................................................................................

Zástupca je splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) technických: .....................................................................................

b) zmluvných: .....................................................................................

IČO: