dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.10 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy:.............................

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ: ....................................................................................

(obchodné meno, sídlo, telefón, fax a e-mail)

Zastúpený: .....................................................................................

Zástupca je splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) technických: ....................................................................................

b) zmluvných: ....................................................................................

IČO: