dnes je 25.3.2023

Input:

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Obchodného zákonníka

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Obchodného zákonníka

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

MANDÁTNA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy: .............................

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Mandant: .................................................................................

(obchodné meno, adresa sídla, telefón, fax a e-mail, telefonicky kontakt)

Zastúpený: .....................................................................................

Zástupca je splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) technických: .....................................................................................

b) zmluvných: .....................................................................................

IČO: