dnes je 28.3.2023

Input:

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) podľa Obchodného zákonníka

22.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13.6.3 Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) podľa Obchodného zákonníka

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o vykonaní prác

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

číslo zmluvy:.............................

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Vykonávateľ: ......................................................................................

(obchodné meno, sídlo telefón, fax a e-mail)

Zastúpený: ......................................................................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: ......................................................................................

b) zmluvných: