dnes je 15.6.2021

Input:

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

6.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6 Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o zriadení vecného bremena

Oprávnený:

Meno a priezvisko: ...........................................
Rodné priezvisko: ...........................................
Dátum narodenia: ...........................................
Rodné číslo: ...........................................
číslo OP: ...... Trvalý pobyt: ...........................................
Št. občianstvo: ...........................................

(ďalej aj „Oprávnený”)

a

Povinný:

Názov: ...........................................
Sídlo: ...........................................
IČO: ...........................................
DIČ: IČ DPH

Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu ..... vložka č. ... oddiel ...........................................
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK 99 .... v peňažnom ústave...........................................
Oprávnený konať: ...........................................

> (ďalej aj „Povinný”)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva”)

I. Úvodné ustanovenia

Oprávnený je výlučným vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností nachádzajúcich sa v ......................, zapísaných na príslušnom liste vlastníctva č. ......................, katastrálne územie ..........................., obec ............................., okres ............................, vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  obce....  

  1. pozemku, parcela registra „...” KN, parc. č. ............, druh pozemku ..................................... o výmere ........ m2,
  2. stavby so súpisným číslom ............, postavená na parcele registra „...” KN, parc. č. ..................., popis stavby: ..............................

Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v ..........................., zapísaných na príslušnom liste vlastníctva č. ................., katastrálne územie ..........................., obec ..............................., okres ..........................., vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  obce ....  

  1. pozemku, parcela registra „...”, parc. č. .................., druh pozemku ................................... o celkovej výmere ........ m2.
  2. pozemku, parcela registra „ ...”, parc. č. ............, druh pozemku ......................... o celkovej výmere ....... m2.

II. Predmet zmluvy

  1. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam uvedeným v článku I. bod 2., písm. a) a b) Zmluvy v prospech vlastníka nehnuteľností podľa článku I. bod 1., písm. a) a b) Zmluvy za podmienok uvedených v ďalšom texte Zmluvy.

III. Zriadenie vecného bremena in rem

  1. Povinný zriaďuje v prospech vlastníka nehnuteľností uvedených v článku I. bod 1., písm. a) a b) Zmluvy vecné bremeno in rem, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti uvedené v článku I. bod 2., písm. a) a b) Zmluvy v rozsahu v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. ................................, vypracovaným ..............................., úradne osvedčeným ................................... dňa ................... Geometrický plán uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako jej príloha.
  2. Oprávnený právo z vecného bremena v zmysle článku III. bodu 1., tejto Zmluvy prijíma a povinný sa zaväzuje výkon jeho práva trpieť.
  3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z vecného bremena dohodnutého touto Zmluvou a spojené s vlastníctvom nehnuteľností, ktoré sú uvedené v Zmluve, v prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľností prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.
  4. Vecné bremeno podľa bodu 1., tohto článku Zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne.
  5. Oprávnený sa zaväzuje na primeranú úhradu nákladov spojených s nehnuteľnosťami v článku I. bod 2., písm. a) a b) Zmluvy, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho práva