dnes je 24.6.2024

Input:

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6 Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

uzatvorená podľa ustanovenia §151o zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Oprávnený:

Meno a priezvisko: ...........................................
Rodné priezvisko: ...........................................
Dátum narodenia: ...........................................
Rodné číslo: ...........................................
číslo OP: ......

Trvalý pobyt: ...........................................
Št. občianstvo: ...........................................

(ďalej len ako „Oprávnený”)

a

Povinný:

Názov: ...........................................
Sídlo: ...........................................
IČO: ...........................................
DIČ:

IČ DPH:...................................... Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu ............... vložka č.