dnes je 17.1.2021

Input:

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personam

5.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5 Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personam

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o zriadení vecného bremena

Oprávnený:

Meno a priezvisko: ...........................................
Rodné priezvisko: ...........................................
Dátum narodenia: ...........................................
Rodné číslo: ...........................................
číslo OP.............
Trvalý pobyt: ...........................................
Št. občianstvo: ...........................................

(ďalej aj „Oprávnený”)

a

Povinný:

Obchodné meno ...........................................
Sídlo: ...........................................
IČO: ...........................................
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu ..... vložka : ...oddiel ........................................
Bankové spojenie: IBAN SK 59..........v peňažnom ústave .................................
Oprávnený konať: ...........................................

(ďalej aj „Povinný”)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva”)

I. Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in personam v prospech Oprávneného ako osoby oprávnenej z vecného bremena k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Povinného zapísaným na liste vlastníctva č. ................. vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  ....   okres ..........................................., obec ..........................................., katastrálne územie ..........................................., a to k:
  • - domu so súpisným číslom ..................., postaveným na parcele registra „..........” KN číslo .............., druh pozemku: ..........................................., o výmere: .............. m2 (ďalej aj „Dom”),

  • - pozemku registra „.........” KN s parcelným číslom ............., druh pozemku: ..........................................., o výmere: ............... m2 a pozemku registra „.............” KN s parcelným číslom ..................., druh pozemku: ..........................................., o výmere: .................. m2 (ďalej aj „Pozemky”),

(spolu ďalej aj „Nehnuteľnosti”).

II. Zriadenie vecného bremena in personam

 1. Povinný touto zmluvou zriaďuje v prospech Oprávneného vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania Nehnuteľností uvedených v čl. I ods. 1. tejto Zmluvy v celom rozsahu, t.j. všetkých miestností domu a jeho vnútorného vybavenia, vrátane doživotného užívania pozemku, na ktorom je dom postavený, ako aj ostatných pozemkov uvedených v čl. I ods. 1 tejto Zmluvy.
 2. Oprávnený uvedené právo prijíma a Povinný sa zaväzuje výkon jeho práva strpieť.
 3. Vecné bremeno uvedené v odseku 1 tohto článku Zmluvy sa zriaďuje odplatne, a to za odplatu vo výške =....................,- EUR mesačne. Oprávnený sa zaväzuje zaplatiť Povinnému odplatu na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 4. Oprávnený sa zároveň zaväzuje na primeranú úhradu nákladov k Nehnuteľnostiam, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho práva vyplývajúceho z vecného bremena.
 5. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne Oprávnený dňom, kedy rozhodnutie príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru obce ...o povolení vkladu vecného bremena in personam do katastra nehnuteľností nadobudne právoplatnosť.

III. Popis Nehnuteľnosti

 1. Dom pozostáva z:
  • - Obývacia izba + jedáleň ............. m2

  • - Kuchyňa ............. m2

  • - Izba ............. m2

  • - Kúpeľňa s WC ............. m2

  • - Chodba ............. m2

 2. Vnútorné vybavenie Domu tvorí:
  • - Kuchynská linka vrátane spotrebičov,

  • - Jedálenský stôl so štyrmi stoličkami,

  • - Obývacia stena s televízorom a rádiom,

  • - Čalúnená sedačka a konferenčný stolík,

  • - Manželská posteľ a skrine na uloženie šatstva,

  • - Vstavaná skriňa a polička na odkladanie topánok.

 3. Vybavenie pozemkov tvorí:
  • - Trávnatá plocha s ovocnými stromami,

  • - Spevnená plocha s dreveným altánkom a miestom na grilovanie,

  • - Kôlňa na odkladanie pracovných nástrojov a dreva.

IV. Technický stav Nehnuteľností

 1. Oprávnený nepožiadal a ani nepožiada Povinného o vypracovanie znaleckého posudku za účelom zistenia technického stavu Domu s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch.
 2. Oprávnený vyhlasuje, že stav Nehnuteľností ako aj stav ich vybavenia mu je známy a v tomto stave ich bez výhrad prijíma.

V. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Povinný vyhlasuje, že bez výslovného písomného súhlasu Oprávneného nebude po dobu trvania vecného bremena užívať Nehnuteľnosti ani on, a s jeho súhlasom, ani iná tretia osoba.
 2. Povinný vyhlasuje, že bez výslovného písomného súhlasu Oprávneného nezriadi k Nehnuteľnostiam vecné bremeno in personam v prospech tretích osôb.
 3. Zmluvné