dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personam

8.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5 Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personam

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

uzavretá podľa ustanovení §151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Oprávnený:

Meno a priezvisko: ...........................................
Rodné priezvisko: ...........................................
Dátum narodenia: ...........................................
Rodné číslo: ...........................................
číslo OP.............
Trvalý pobyt: ...........................................
Št. občianstvo: ...........................................

(ďalej len ako „Oprávnený”)

a

Povinný:

Obchodné meno ...........................................
Sídlo: ...........................................
IČO: ...........................................
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu ..... vložka : ...oddiel