dnes je 10.7.2020

Input:

Vzor - Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájme

6.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7 Vzor - Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájme

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájme

uzatvorená podľa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

( ďalej len „Zmluva ”)

Zmluvné strany:

Budúci prenajímateľ: Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .......................................................

IČO: ..........................................................

DIČ: ..........................................................

Zastúpený: ..............................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK25 .............. v peňažnom ústave.........................

(ďalej len „ budúci prenajímateľ ”)

Budúci nájomca: Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .......................................................

IČO: ..........................................................

DIČ: ..........................................................

Zastúpený: ..............................................

Bankové spojenie :číslo účtu IBAN SK93 ... .......v peňažnom ústave .............................

(ďalej len „ budúci nájomca ”)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Budúci prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností – stavby so súpisným číslom.............., postavenej na pozemku parcely registra „...” KN, parcelné číslo .................... druh pozemku ................., o výmere ...............m2, a pozemku parcely registra „...” KN, parcelné číslo: ........................ druh pozemku ........................, o výmere ...............m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území ................................, obec .................................., okres ..........................., zapísané na liste vlastníctva .........................., číslo vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  obce ....   ( ďalej len „nehnuteľnosť” ).

1.2 Budúci nájomca pri podpise tejto Zmluvy vyhlasuje, že má vážny záujem o nájom nebytového priestoru o výmere ……………. m2 nachádzajúceho sa na prízemí (prvom nadzemnom podlaží) nehnuteľnosti (ďalej len „predmet nájmu”).

1.3 Budúci prenajímateľ pri podpise tejto Zmluvy vyhlasuje, že má vážny záujem prenajať budúcemu nájomcovi predmet nájmu.

Článok II.

Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok budúceho nájomcu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve uzavrieť na základe písomnej výzvy budúceho prenajímateľa s budúcim prenajímateľom budúcu Zmluvu o nájme, ktorej text tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve budúcu Zmluvu o nájme, ktorej text tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Nájomná zmluva”).

Článok III.

Povinnosti zmluvných strán

3.1 Budúci nájomca je povinný podpísať a zaslať budúcemu prenajímateľovi dva (2) rovnopisy budúcim nájomcom podpísanej budúcej Nájomnej zmluvy, a to najneskôr v pätnásty (15.) deň odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho prenajímateľa na uzatvorenie budúcej Nájomnej zmluvy.

3.2 Budúci prenajímateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť zápis podnikateľskej činnosti spoločnosti …………………….. so sídlom ………………………….., IČO: …………………… do Obchodného registra SR s nasledovným predmetom: „prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s nájmom” a to najneskôr do …………………………….

3.3 Budúci prenajímateľ sa po splnení povinnosti podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy zaväzuje zaslať výzvu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy, ktorej prílohou budú štyri (4) vyhotovenia podpísanej Nájomnej zmluvy, a to najneskôr do ………………….. V prípade, že budúci prenajímateľ túto povinnosť nesplní, budúci nájomca má právo od neho požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1.000 Eur ( slovom tisíc euro) .

Článok IV.

Doručovanie

4.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou.

4.2 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla/miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Za deň doručenia sa považuje 10-ty deň po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.

5.2 Práva a povinnosti výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

5.3 Zmeny a dodatky zmluvy je možné vykonať len písomnou formou súhlasným prejavom zmluvných strán ako očíslované písomné dodatky. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo tým, že sa nestane vykonateľným nie je dotknutý ostatný obsah Zmluvy.

5.4 Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez písomného predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

5.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva pre budúceho prenajímateľa a dva pre budúceho nájomcu.

5.6 Príloha č. 1 – Nájomná zmluva

V Bratislave, dňa .......................

Budúci prenajímateľ:

................................
................................


................................
................................   
   V Bratislave, dňa .......................

Budúci nájomca:

................................
................................


................................
................................   

Príloha č. 1

Zmluva o nájme

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Prenajímateľ: Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .......................................................

IČO: ..........................................................

DIČ: ..........................................................

Zastúpený: ..............................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK 96 ........... v peňažnom ústave .........................

(ďalej len „ prenajímateľ ”)

Nájomca: Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .......................................................

IČO: ..........................................................

DIČ: ..........................................................

Zastúpený: ..............................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK 65 ........... v peňažnom ústave .............................................................

(ďalej len „ nájomca ”)

Článok I

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere .............m2, ktorý sa nachádza v budove - stavba so súpisným číslom.............., postavená na pozemku parcely registra „...” KN, parcelné číslo .................... druh pozemku ................., o výmere ...............m2, a pozemku parcely registra „...” KN, parcelné číslo: ........................ druh pozemku ........................, o výmere ...............m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území ................................, obec .................................., okres ..........................., zapísané na liste vlastníctva .........................., číslo vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  obce ....  ...................................( ďalej len „nehnuteľnosť” ).

1.2 Predmetom nájmu na účely tejto zmluvy sa rozumie nájom nebytového priestoru o výmere ……………. m2 nachádzajúceho sa na prízemí (prvom nadzemnom podlaží) nehnuteľnosti (ďalej len „predmet nájmu”).

1.3 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do dočasného užívania za odplatu a nájomca ho do dočasného užívania preberá. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a platiť prenajímateľovi nájomné a platby za služby, ktorých poskytovanie je s užívaním predmetu nájmu spojené.

Článok II

Účel nájmu

2.1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu na tento účel:

  1. ...................................................................................
  2. ...................................................................................

2.3 Účel nájmu je možné zmeniť po dohode zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie dňa ………………………… a v takomto stave ho aj po dobu trvania nájomného vzťahu založeného touto zmluvou udržiavať.

3.2 Nájomca sa zaväzuje prevziať predmet nájmu na základe preberacieho protokolu a užívať ho výlučne na účel, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

3.3 Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a za týmto účelom vstupovať do predmetu nájmu v sprievode poverenej osoby nájomcu.

3.4 Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné a cenu za služby spojené s užívaním predmetu nájmu v dohodnutých termínoch splatnosti.

3.5 Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, nadmerným opotrebovaním a zničením, neznehodnocovať ho nedostatočnou údržbou a zabezpečovať celkovú riadnu starostlivosť o predmet nájmu.

3.6 Nájomca je povinný zabezpečovať bežnú údržbu predmetu nájmu a vykonať bez zbytočného odkladu drobné opravy predmetu nájmu.

3.7 Nájomca nie je oprávnený vykonávať na predmete nájmu stavebné úpravy ako aj ďalšie zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

3.8 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré má zabezpečiť prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

Článok IV.

Nájomné a cena za služby spojené s nájmom

4.1 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na ročnom nájomnom vo