dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

8.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2 Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len ako „zmluva”)

uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
Meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: ..................................
Rodné číslo: ..................................
Trvale bytom ..................................
Číslo OP: ..................................
Štátny občan: ..................................
Spoluvlastnícky podiel: ../..

a

Meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: ..................................
Rodné číslo: ..................................
Trvale bytom ..................................
Číslo OP: ..................................
Štátny